Giải Unit 2 – Communication trang 23 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 2. Monkeys Are Amazing! sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 2 – Communication trang 23 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 2. Monkeys Are Amazing!

Communication trang 23 Tiếng Anh 6 Explore English

Play a true-false game. Work in pairs. Take turns to describe an animal.

Student A: Say two true sentences and one false sentence

Student B: Guess the false sentence.

A: Tigers are orange and black.

B: That’s true!

A: Tigers are from Africa.

B: That’s false! They’re from Asia!

Hướng dẫn dịch:

Chơi một trò chơi đúng-sai. Làm việc theo cặp. Lần lượt miêu tả một con vật.

Học sinh A: Nói hai câu đúng và một câu sai.

Học sinh B: Đoán câu sai.

A: Hổ có màu cam và đen.

B: Đúng vậy!

A: Hổ đến từ Châu Phi.

B: Sai! Chúng đến từ Châu Á!

Trả lời:

A: Frogs live both on land and in water.

(Ếch sống cả trên cạn và dưới nước.)

B: That’s true!

(Đúng vậy.)

A: Frogs are smaller than tigers.

(Ếch nhỏ hơn hổ.)

B: That’s true.

(Đúng vậy.)

A: Frogs fly very high.

(Ếch bay rất cao.)

B: That’s false. Frogs don’t fly.

(Sai. Ếch không bay được.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 2 – Pronunciation trang 23 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 2 – Reading trang 24 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 2 – Communication trang 23 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com