Giải Unit 2 – Reading trang 24 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 2. Monkeys Are Amazing! sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 2 – Reading trang 24 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 2. Monkeys Are Amazing!

Reading trang 24 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài A trang 24 Tiếng Anh 6 CD

A. Look at the photo. Check (✓) all the facts you think are true.

(Nhìn ảnh. Đánh dấu tất cả những chi tiết bạn nghĩ là đúng.)

Ο This animal is big. Con vật này to lớn.

Ο This animal is fast. Con vật này nhanh nhẹn.

Ο This animal is shy. Con vật này rụt rè.

Trả lời:

(✓) This animal is fast.

(✓) This animal is shy.


Giải bài B trang 24 Tiếng Anh 6 CD

B. Read the article quickly. Underline the adjectives.

(Đọc nhanh văn bản. Gạch chân các tính từ.)

THE AMAZING AYE – AYE

This amazing animal is an aye-aye. It’s from Madagascar. It lives in the rainforest.

Aye-ayes are black or brown. They are very small. Their tails are long. Their eyes are big and so are their ears. They have really long, strong 5 fingers. They catch food with their fingers. When they move, they‘re not fast—they’re very slow.

Some people think aye-ayes are scary because they look strange. But aye-ayes are friendly animals!

Hướng dẫn dịch văn bản:

AYE – AYE TUYỆT VỜI

Con vật tuyệt vời này là aye – aye. Nó đến từ Madagascar. Nó sống trong rừng nhiệt đới.

Aye-ayes có màu đen hoặc nâu. Chúng rất nhỏ. Đuôi của chúng dài. Đôi mắt của chúng to và đôi tai của chúng cũng vậy. Chúng có 5 ngón tay dài và khỏe. Chúng bắt thức ăn bằng ngón tay. Khi chúng di chuyển, chúng không nhanh – chúng rất chậm.

Một số người cho rằng aye-ayes rất đáng sợ vì chúng trông kỳ lạ. Nhưng aye-ayes là động vật thân thiện!

Trả lời:

Adjectives (các tính từ):

– amazing: tuyệt vời, đáng ngạc nhiên

– black: đen

– brown: nâu

– small: nhỏ

– long: dài

– big: to

– strong: mạnh mẽ

– fast: nhanh

– slow: chậm

– strange: lạ lùng

– friendly: thân thiện

– scary: đáng sợ.


Giải bài C trang 24 Tiếng Anh 6 CD

C. Read again. Where do aye-ayes live?

(Đọc lại. Con aye-ayes sống ở đâu?)

Trả lời:

They live in the rainforest.

(Chúng sống ở rừng nhiệt đới.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 2 – Communication trang 23 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 2 – Comprehension trang 26 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 2 – Reading trang 24 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com