Giải Unit 3 – Communication trang 33 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 3. Where’s the Shark? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 3 – Communication trang 33 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 3. Where’s the Shark?

Communication trang 33 Tiếng Anh 6 Explore English

jaguar       sea turtle        dolphin shark        crab        howler monkey

Draw and ask. Choose four animals from the box above and draw them on the beach picture. Ask a partner questions about the animals in his or her picture. Then draw your partner’s picture on page 133. Compare the pictures.

– What animals are in your picture? Is there a shark?

– Yes, there’s a shark.

– Where is it?

– It’s behind the seaweed.

Hướng dẫn dịch:

Vẽ và hỏi. Chọn bốn con vật từ khung trên và vẽ chúng trên bức tranh bãi biển. Đặt câu hỏi cho bạn em về những con vật trong ảnh bạn ấy. Sau đó, vẽ hình của bạn em trang 133. So sánh các hình ảnh.

– Những con vật trong bức tranh của cô là gì? Có một con cá mập không?

– Có, có một con cá mập.

– Nó đâu rồi?

– Nó phía sau rong biển.

Trả lời:

A: What animals are in your picture? Is there a shark?

(Có những động vật nào trong bức tranh của bạn? Có cá mập không?)

B: Yes, there’s a shark.

(Có một con cá mập.)

A: Where is it?

(Nó ở đâu?)

B: It’s next to the coral reef.

(Nó ở cạnh rặng san hô.)

A: Is there a sea turtle?

(Có rùa biển không?)

B: Yes, there is.

(Có một con rùa biển.)

A: Where is it?

(Nó ở đâu?)

B: It’s on the rock and on the left of the seaweed.

(Nó ở trên tảng đá và bên trái của rong biển.)

A: Is there a crab?

(Có cua không?)

B: Yes, there is.

(Có một con cua.)

A: Where is it?

(Nó ở đâu?)

B: It’s between the shark and the sea turtle.

(Nó ở giữa cá mập và rùa biển.)

A: Is there a dolphin?

(Có cá heo không?)

B: Yes, there is.

(Có một con cá heo.)

A: Where is it?

(Nó ở đâu?)

B: It’s on the sea turtle.

(Nó ở trên rùa biển.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 3 – Pronunciation trang 33 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 3 – Reading trang 34 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 3 – Communication trang 33 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com