Giải Unit 3 – Pronunciation trang 33 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 3. Where’s the Shark? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 3 – Pronunciation trang 33 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 3. Where’s the Shark?

Pronunciation trang 33 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài A trang 33 Tiếng Anh 6 CD

A. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

1. There are

2. They’re


Giải bài B trang 33 Tiếng Anh 6 CD

B. Listen. Circle There are or They’re.

(Nghe. Khoanh chọn There are hoặc They’re.)

1. (There are / They’re) 800 fish in the tank.

2. (There are / They’re) in the seaweed.

3. (There are / They’re) between two rocks.

4. (There are / They’re) seven kinds of sea turtles.

5. (There are / They’re) two crabs on the rock.

Trả lời:

1. There are 2. They’re 3. They’re 4. There are 5. There are

1. There are 800 fish in the tank.

(Có 800 con cá trong bể.)

2. They’re in the seaweed.

(Chúng ở trong rong biển.)

3. They’re between two rocks.

(Chúng ơt giữa hai tảng đá.)

4. There are seven kinds of sea turtles.

(Có bảy loại rùa biển.)

5. There are two crabs on the rock.

(Có hai con cua trên tảng đá.)


Giải bài C trang 33 Tiếng Anh 6 CD

C. Work with a partner. Take turns to read the sentences in B.

(Làm việc với một người bạn. Luân phiên đọc các câu ở B.)

Trả lời:

1. There are 800 fish in the tank.

2. They’re in the seaweed.

3. They’re between two rocks.

4. There are seven kinds of sea turtles.

5. There are two crabs on the rock.


IDIOM

(Cách diễn đạt)

If someone is like ” a fish out of water”, they are _____ .

a. not comfortable (không thoải mái)

b. not well (không khỏe)

Trả lời:

a. not comfortable

If someone is like ” a fish out of water”, they are not comfortable.

(Nếu ai đó giống như “cá mắc cạn”, họ không thoải mái.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 3 – The Real World trang 32 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 3 – Communication trang 33 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 3 – Pronunciation trang 33 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com