Giải Unit 3 – Comprehension trang 36 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 3. Where’s the Shark? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 3 – Comprehension trang 36 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 3. Where’s the Shark?

Comprehension trang 36 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài A trang 36 Tiếng Anh 6 CD

A. Choose the correct answers for Strange Sea Animals.

(Chọn câu trả lời đúng cho bài đọc Strang Sea Animals.)

1. Main idea What’s this article about?

a. jungle animals

b. animals that hide

c. endangered animals

2. Vocabulary When animals hide in the same colors around them, they are _______.

a. covered

b. camouflaged

c. trapped

3. Detail In line 6, “its” refers to _________.

a. a leaf

b. seaweed

c. the leafy seadragon

4. Detail A stonefish hides _________.

a. on the sand

b. under the sand

c. under the rocks

5. Detail A stonefish looks like _________.

a. seaweed

b. a rock

c. a seadragon

STRANGE SEA ANIMALS

Do you know that some animals are camouflaged? This means their color is the same as the colors around them. Some camouflaged animals hide in seaweed, rocks, and sand. Look at the photo on the left. This looks like seaweed, but it’s not! It’s the leafy seadragon. It hides in the seaweed. It’s the same color as the seaweed. Like the seaweed, its body is also in the shape of a leaf. Look at the photo below. This is a stonefish. It hides on the sand, near rocks. It looks like a rock. Where are its eyes and its mouth?

Hướng dẫn dịch văn bản:

ĐỘNG VẬT BIỂN KỲ LẠ

Bạn có biết rằng một số loài động vật được ngụy trang? Nghĩa là màu của chúng giống với các màu xung quanh chúng. Một số động vật ngụy trang ẩn mình trong rong biển, đá và cát. Nhìn vào bức ảnh bên trái. Nó  trông giống như rong biển, nhưng không phải! Đó là rồng biển lá. Nó ẩn mình trong rong biển. Nó cùng màu với rong biển. Giống như rong biển, thân của nó cũng có dạng như một chiếc lá. Nhìn vào bức ảnh dưới đây. Đây là một con cá đá. Nó ẩn mình trên cát, gần đá. Nó trông giống như một tảng đá. Mắt và miệng của nó ở đâu?

Trả lời:

1. b 2. b 3. c 4. a 5. b

1. Main idea What’s this article about? – b. animals that hide

(Ý chính – Bài viết này nói về điều gì? – b. động vật ngụy trang)

2. Vocabulary When animals hide in the same colors around them, they are camouflaged.

(Từ vựng – Khi động vật ẩn mình trong những màu sắc giống nhau xung quanh chúng, chúng được ngụy trang.)

3. Detail In line 6, “its” refers to the leafy seadragon.

(Chi tiết – Trong dòng 6, “its” ám chỉ “the leafy seadragon”.)

4. Detail A stonefish hides on the sand.

(Chi tiết – Một con cá đá ẩn mình trên cát. )

5. Detail A stonefish looks like a rock.

(Chi tiết – Một con cá đá trông giống như một tảng đá.)


Giải bài B trang 36 Tiếng Anh 6 CD

B. Complete the chart.

(Hoàn thành bảng.)

What are their names?

stonefish

leafy seadragon

What do they look like?

 

 

Where do they hide?

 

 

Trả lời:

What are their names?
(Chúng tên gì?)
What do they look like?
(Chúng trông như thế nào?)
Where do they hide?
(Chúng trốn ở đâu?)
stonefish
(cá đá)
a rock
(một tảng đá)
on the sand
(trên cát)
leafy seadrangon
(cá rồng biển)
seaweed
(rong biển)
in the seaweeds
(trong khóm rong biển)

Giải bài C trang 36 Tiếng Anh 6 CD

C. CRITICAL THINKING 

Talk with a partner. What other animals hide in the same colors around them?

(Tư duy. Nói với một người bạn. Những động vật nào khác có màu giống với những màu xung quanh chúng?)

Trả lời:

– chameleon: con tắc kè

– frog: con ếch

– lizard: con thằn lằn

– seahorse: cá ngựa

– spider: con nhện

– jelly fish: con sứa

There are some animals which hide in the same color around them. They are long-eared owl, arctic fox, arctic hare.

(Có một số động vật ẩn mình trong cùng một màu sắc xung quanh chúng. Đó là cú tai dài, cáo bắc cực, thỏ rừng bắc cực.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 3 – Reading trang 34 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 3 – Writing trang 36 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 3 – Comprehension trang 36 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com