Giải Unit 3 – EXTRA LISTENING AND SPEAKING trang 112 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 3. Wild life sgk Tiếng Anh 6 – Friends Plus bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải Unit 3 – EXTRA LISTENING AND SPEAKING trang 112 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Language focus, Vocabulary and listening, Clil, Culture, Puzzles and games, Extra listening and speaking, Song, Progress review, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 3. Wild life

EXTRA LISTENING AND SPEAKING trang 112 Tiếng Anh 6 Friends Plus

Giải bài 1 trang 112 Tiếng Anh 6 CTST

Look at the photo. Where is Holly?

(Nhìn vào bức tranh. Holly ở đâu?)

Trả lời:

She is at an aquarium.

(Cô ấy đang ở thủy cung.)


Giải bài 2 trang 112 Tiếng Anh 6 CTST

Listen to the dialogue and check your answer in exercise 1. Which animal does Holly like best?

(Nghe đoạn hội thoại và kiểm tra đáp án ở bài 1. Holly thích nhất loài động vật nào)

Trả lời:

She likes sharks best.

(Cô ấy thích cá mập nhất.)

Hướng dẫn dịch:

Holly: Xin chào

Dylan: Hey, xin chào. Mình là Dylan

Holly: Xin chào. Cậu thế nào?

Dylan: Mình ổn, cảm ơn. Bạn đang ở đâu thế?

Holly: Mình đang ở thủy cung với Aisha.

Dylan: Thật á? Ở đó có tuyệt không?

Holly: Có, rất tuyệt. Có rất nhiều loại cá ở đây nhưng cá mập là thú vị nhất

Dylan: Oh, bạn có thể nhìn thấy cá mập ở đấy á? Tuyệt . Cậu có muốn gặp sau không?

Holly: OK. Gọi cho mình nhé

Dylan: Chắc chắn rồi. Gặp câu sau nha.


Giải bài 3 trang 112 Tiếng Anh 6 CTST

Match the key phrases with the responses in blue in the dialogue. Then listen again and practice the dialogue.

(Nối các từ chính với các đáp án màu xanh ở trong đoạn hội thoại. Sau đó nghe lại lần nữa và luyện tập đoạn hội thoại.)

Trả lời:

1. Yes. That sounds good

2. I’m at the aquarium with Aisha

3. Sure

4. Hi, there

5. Yeah, it’s great

6. Fine, thanks


Giải bài 4 trang 112 Tiếng Anh 6 CTST

Complete the mini- dialogue with Key Phrases. Listen and check. Then practice the mini- dialogue.

(Hoàn thành đoạn hội thoại nhỏ với các Cụm từ chính. Nghe và kiểm tra. Sau đó thực hành đoạn hội thoại nhỏ.)

Trả lời:

1. It’s

2. Where are you now

3. Is it good there

4. Do you want to meet later

5. Give me a call

Hướng dẫn dịch:

Steve: Chào Anna, Steven đây

Anna: Chào Steven. Cậu đang ở đâu đấy?

Steve: Mình đang ở sân trượt băng với Mo

Anna: Thật á? Ở đấy có tuyệt không?

Steve: Có, nó rất vui. Bạn có muốn gặp sau không?

Anna: Được. Gọi cho tớ nhé.

Steve: Chắc chắn rồi. Gặp cậu sau.


Giải bài 5 trang 112 Tiếng Anh 6 CTST

USE IT! Work in pairs. Prepare and practice a new dialogue using the Key Phrases and the dialogue in exercise 2. Use the ideas in the box or your ideas.

(Làm việc theo cặp. Chuẩn bị và thực hành một đoạn hội thoại mới bằng các Cụm từ chính và đoạn hội thoại trong bài tập 2. Sử dụng các ý tưởng trong hộp hoặc các ý tưởng của bạn)

Trả lời:

A: Hello A. It’s B.

(Xin chào A. It’s B.)

B: Hi there! Where are you now?

(Xin chào! Giờ bạn đang ở đâu?)

A: I am in the shopping center.

(Tôi đang ở trung tâm mua sắm.)

B: Really? Is it interesting here?

(Thật không? Ở đây có thú vị không?)

A: Yes. It is great. Do you want to meet later?

(Vâng. Nó thật tuyệt. Bạn có muốn gặp nhau sau không?)

B: Of course. Give me a call.

(Tất nhiên. Gọi cho tôi.)

A: Sure. See you later.

(Chắc chắn rồi. Hẹn gặp lại.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 3 – PLUZZLES AND GAMES trang 47 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 3 – SONG trang 119 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 3 – EXTRA LISTENING AND SPEAKING trang 112 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com