Giải Unit 3 – SONG trang 119 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 3. Wild life sgk Tiếng Anh 6 – Friends Plus bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải Unit 3 – SONG trang 119 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Language focus, Vocabulary and listening, Clil, Culture, Puzzles and games, Extra listening and speaking, Song, Progress review, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 3. Wild life

SONG trang 119 Tiếng Anh 6 Friends Plus

Giải bài 1 trang 119 Tiếng Anh 6 CTST

Match the animals in the box with photos 1-12. Listen to the song. Which animal is not in the song?

(Nối các động vật ở trong bảng với các bức ảnh từ 1-12. Nghe bài hát. Loài động vật nào không có trong bài hát?)

Trả lời:

1. gorilla (tinh tinh) 2. eagle (đại bàng)
3. whale (cá voi) 4. lion (sư tử)
5. tortoise (rùa biển) 6, parrot (vẹt)
7. mouse (chuột) 8. starfish (sao biển)
9. hedgehog (nhím) 10. scorpion (bọ cạp)
11. dolphin (cá voi) 12. tiger (hổ)

“Tiger” is not mentioned in the song.

(Hổ không được nhắc đến trong bài hát)


Giải bài 2 trang 119 Tiếng Anh 6 CTST

Complete the song with the words in the box. Then listen again and check.

(Hoàn thành bài hát với các từ trong bảng. Sau đó nghe lại và kiểm tra.)

Trả lời:

1. grow 2. kill 3. see 4. eat
5. jump 6. lives 7. swim 8. survive

Giải bài 3 trang 119 Tiếng Anh 6 CTST

Answer the questions with animals from the song.

(Trả lời câu hỏi với các loài động vật trong bài hát.)

Trả lời:

1 Whale is the biggest mammal.

(Cá voi là động vật có vú lớn nhất)

2. Ostrich is the tallest bird.

(Đà điểu là loài chim cao nhất)

3. Tortoise has got a shell.

(Rùa đã có mai)

4. Eagle can see very far.

(Đại bàng có thể nhìn rất xa)

5. Camel can survive with very little water.

(Lạc đà có thể tồn tại với rất ít nước)

6. Spider and snake eat frog.

(Nhện và rắn ăn ếch.)


Giải bài 4 trang 119 Tiếng Anh 6 CTST

USE IT! Work ịn pairs. Follow the instruction.

(Làm việc theo cặp. Làm theo hướng dẫn.)

Is this animal small? Yes

(Con vật này có nhỏ không? Đúng)

Can it fly? No

(Nó có thể bay? Không)

Does it have poison? Yes

(Nó có độc không? Có)


Bài trước:

👉 Giải Unit 3 – EXTRA LISTENING AND SPEAKING trang 112 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 4 – VOCABULARY trang 48 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 3 – SONG trang 119 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com