Giải Unit 3 – Extra Practice Worksheet trang 153 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 3. Where’s the Shark? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 3 – Extra Practice Worksheet trang 153 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 3. Where’s the Shark?

Extra Practice Worksheet trang 153 Tiếng Anh 6 Explore English

3. OCEAN ODDITIES

Giải bài A trang 153 Tiếng Anh 6 CD

Label the sea animals.

(Viết tên các loài động vật biển)

Trả lời:

1. jellyfish (con sứa) 3. whale (con cá voi)
2. clam (con sò) 4. sea turtle (rùa biển)

Giải bài B trang 153 Tiếng Anh 6 CD

Circle the correct words.

(Khoanh tròn đáp án)

Trả lời:

1. in 2. around 3. under 4. in

Hướng dẫn dịch:

1. Chỗ rong biển này là cá sargassum ngụy trang thành.

2. Con cá nhày nhìn như những thực vật xung quay nó.

3.Khi con sò sợ, nó thường trốn dưới dưới.

4. Rất nhiều các loài động vật biển lạ và nhiều màu sắc sống ở dưới biển.


Giải bài C trang 153 Tiếng Anh 6 CD

Complete the crossword puzzle with words from Activity A and B.

(Hoàn thành bảng chữ với những từ ở bài A và bài B)

Trả lời:

1. creature 2. seaweed 3. crocodile 4. strange 5. colorful

Bài trước:

👉 Giải Unit 3 – Worksheet trang 140 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 4 – Preview trang 38 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 3 – Extra Practice Worksheet trang 153 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com