Giải Unit 3 – The Real World trang 32 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 3. Where’s the Shark? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 3 – The Real World trang 32 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 3. Where’s the Shark?

The Real World trang 32 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài A trang 32 Tiếng Anh 6 CD

A. Read the information about Mariana Fuentes. Then circle the correct answers.

(Đọc thông tin về Mariana Fuentes. Sau đó khoanh chọn những câu trả lời đúng.)

SAVE THE OCEAN

Mariana Fuentos is a National Geographic Young Explorer. She studies sea animals, like sea turtles and dugongs. One of her favorite places is the Torres Strait near Australia. She looks after turtles on the beach.

1. Mariana studies (sea turtles / horses).

2. One of her favorite places is (the Torres Strait / France).

3. She looks after turtles (on the beach / in the sea).

Hướng dẫn dịch bài đọc:

GIẢI CỨU ĐẠI DƯƠNG

Mariana Fuentos là một Nhà thám hiểm trẻ của National Geographic. Cô ấy nghiên cứu động vật biển, như rùa biển và cá nược. Một trong những địa điểm yêu thích của cô là eo biển Torres gần Australia. Cô chăm sóc những chú rùa trên bãi biển.

Trả lời:

1. sea turtles 2. the Torres Strait 3. on the beach

1. Mariana studies sea turtles.

(Mariana nghiên cứu về rùa biển.)

2. One of her favorite places is the Torres Strait.

(Một trong những địa điểm yêu thích của cô ấy là eo biển Torres.)

3. She looks after turtles on the beach.

(Cô ấy chăm sóc rùa trên bãi biển.)


Giải bài B trang 32 Tiếng Anh 6 CD

B. Listen. Circle T for True or F for False.

(Nghe. Khoanh chọn T với câu Đúng hoặc F với câu Sai.)

1. There are seven kinds of sea turtles. T F
2. Leatherback sea turtles are really small. T F
3. Dugongs live up to 100 years. T F
4. Dugongs are also called sea cows. T F

Nội dung bài nghe:

There are 7 kinds of sea turtles leatherback sea turtles are really big and are up to 2.5 meters long. Dugongs are shy animals that live in the oceans near East Africa and Australia. They grow up to 3 meters long. They live up to 70 years. Other names for dugongs are sea cows and sea pigs

Hướng dẫn dịch bài nghe:

Có 7 loài rùa biển Rùa biển rất lớn và dài tới 2,5 mét. Bò biển là loài động vật nhút nhát sống ở các đại dương gần Đông Phi và Australia. Chúng phát triển dài tới 3 mét. Chúng sống đến 70 năm. Các tên khác của cá nược là bò biển và lợn biển

Trả lời:

1. There are seven kinds of sea turtles. T
2. Leatherback sea turtles are really small. F
3. Dugongs live up to 100 years. F
4. Dugongs are also called sea cows. T

Discussion

What sea animal do you want to look after? Why?

(Thảo luận. Động vật biển nào em muốn chăm sóc? Vì sao?)

Trả lời:

I want to look after  a seahorse because it is small and lovely. It seems vulnerable and needs protecting.

(Tôi muốn chăm sóc một chú cá ngựa vì nó nhỏ nhắn và dễ thương. Nó có vẻ mỏng manh và cần được bảo vệ.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 3 – Language Focus trang 30 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 3 – Pronunciation trang 33 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 3 – The Real World trang 32 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com