Giải Unit 4 – Comprehension trang 46 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 4. This is My Family! sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 4 – Comprehension trang 46 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 4. This is My Family!

Comprehension trang 46 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài A trang 46 Tiếng Anh 6 CD

A. Choose the correct answers for Twins Days Festival.

(Chọn những câu trả lời đúng cho Ngày hội Sinh đôi.)

1. Main idea What’s another title for this article?

a. A Special Festival

b. Visiting Ohio

c. A Day Out with Friends

2. Detail The festival is ____ days long.

a. two

b. three

c. four

3. Vocabulary  The word “popular” means people ______. (line 3)

a. like it

b. don’t like it

c. think it’s very long

4. Inference Who can go to this festival?

a. everyone

b. only twins

c. only twins from Ohio

5. Vocabulary What is the word for twins who look exactly the same?

a. identical

b. similar

c. different

Trả lời:

1. a 2. b 3. a 4. a 5. a

1. Main idea What’s another title for this article? – a. A Special Festival

(Ý chính – Một tiêu đề khác cho bài viết này là gì? – a. Một lễ hội đặc biệt)

2. Detail The festival is three days long.

(Chi tiết – Lễ hội kéo dài ba ngày.)

3. Vocabulary The word “popular” means people like it. (line 3)

(Từ vựng – Từ “phổ biến” có nghĩa là mọi người thích nó. (dòng 3))

4. Inference Who can go to this festival? – a. everyone

(Suy luận – Ai có thể đến lễ hội này? – a. tất cả mọi người)

5. Vocabulary What is the word for twins who look exactly the same? – a. identical

(Từ vựng Từ chỉ những cặp sinh đôi trông giống hệt nhau là gì? – a. giống hệt nhau)


Giải bài B trang 46 Tiếng Anh 6 CD

B. Complete the word web.

(Hoàn thành mạng lưới từ.)

Trả lời:

1.year 2. old 3. new 4. Ohio 5. sisters

Twins Days Festival (Ngày hội Song sinh)

1. When? – Every year

(Khi nào? – Hàng năm)

2. Why? – Meet old friends

(Tại sao? – Gặp gỡ bạn bè cũ)

3. Why? – Make new friends

(Tại sao? – Kết giao bạn mới)

4. Where? – Ohio

(Ở đâu? – Ohio)

5. Who goes? – brothers and sisters

(Ai đến? – anh chị em sinh đôi)


Giải bài C trang 46 Tiếng Anh 6 CD

C. CRITICAL THINKING 

Talk with a partner. Do you know any twins? Are they the same or different?

(Tư duy: Nói với một người bạn. Em có biết cặp sinh đôi nào không? Họ giống nhau hay khác nhau?)

Trả lời:

I know a twins  in my neighbourhood. They are a boy and a girl. They are not the same, but not very different.

(Tôi biết một cặp song sinh trong khu tôi sống. Họ là một bé trai và một bé gái. Họ không giống nhau, nhưng cũng không khác nhau nhiều.)


IDIOM

(Thành ngữ)

My sister and I have red hair. It __ in the family.

a. runs

b. walks

c. takes

Trả lời:

a. runs

something runs in the family: Khi một cái gì đó “runs in the family” tức là nó là một đặc điểm nhận dạng/ tính cách chung mà tất cả các thành viên trong gia đình đều có. Trong câu trên, tức là chị gái tôi và tôi đều có tóc đỏ, các thành viên khác trong gia đình cũng đều có tóc đỏ.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 4 – Reading trang 45 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 4 – Writing trang 46 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 4 – Comprehension trang 46 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com