Giải Unit 4 – LOOKING BACK trang 46 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 4: MY NEIGHBOURHOOD sgk Tiếng Anh 6 – Global Success bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải Unit 4 – LOOKING BACK trang 46 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Getting Started, A Closer Look, Communication, Skills, Looking back, Project, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 4: MY NEIGHBOURHOOD

LOOKING BACK trang 46 Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success

Vocabulary

Giải bài 1 trang 46 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Write the name for each picture.

(Viết tên cho mỗi bức tranh.)

Trả lời:

1. temple (ngôi đền)

2. railway station (trạm tàu hỏa)

3. square (quảng trường)

4. art gallery   (triển lãm nghệ thuật)

5. catheral (nhà thờ lớn)


Grammar

Giải bài 2 trang 46 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Put the following adjectives in the correct column.

(Đặt những tính từ sau đây vào đúng cột.)

fast noisy expensive
heavy large beautiful
hot quiet exciting
One syllable Two syllables Three or more syllables

Trả lời:

One syllable Two syllables Three or more syllables
hot
fast
large
quite
heavy
noisy
beautiful
exciting
expensive

Giải bài 3 trang 46 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Now write their comparative forms in the table below.

(Viết dạng so sánh hơn của tính từ vào bảng bên dưới.)

Adjectives Comparative form
fast
beautiful
noisy
expensive
hot
exciting
quiet
heavy
large
faster
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Trả lời:

Adjectives
(Tính từ)
Comparative form
(Dạng so sánh hơn)
fast
beautiful
noisy
expensive
hot
exciting
quiet
heavy
large
faster
fastermore beautiful
noisier
more expensive
hotter
more exciting
quiter
heavier
larger

Giải bài 4 trang 46 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Complete the sentences comparing the pictures. Use the comparative forms of the adjectives below.

(Hoàn thành câu so sánh các bức tranh. Sử dụng dạng so sánh hơn của tính từ bên dưới.)

expensive modern noisy peaceful

1. The street is _____ than that one.

2. A city house is _____ than a country house.

3. Things at a corner shop are _____ than things at a village market.

4. Life in the countryside is _____ than life in the city.

Trả lời:

1. noisier 2. more modern 3. more expensive 4. more peaceful

1. The street is noisier than that one.

(Con đường này ồn ào hơn con đường kia.)

2. A city house is more modern than a country house.

(Một ngôi nhà ở thành phố hiện đại hơn một ngôi nhà ở nông thôn.)

3. Things at a corner shop are more expensive than things at a village market.

(Hàng hóa ở một cửa hàng ở góc phố đắt hơn những thứ ở chợ quê.)

4. Life in the countryside is more peaceful than life in the city.

(Cuộc sống ở quê yên bình hơn cuộc sống ở thành phố.)


Bài trước:

👉 Giải SKILLS 2 Unit 4 trang 45 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 4 – PROJECT trang 47 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 4 – LOOKING BACK trang 46 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com