Giải Unit 4 – Pronunciation trang 43 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 4. This is My Family! sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 4 – Pronunciation trang 43 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 4. This is My Family!

Pronunciation trang 43 Tiếng Anh 6 Explore English

Reduction: do and does

(Sự xuống giọng: do và does)

Giải bài A trang 43 Tiếng Anh 6 CD

A. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

1. Do you have a sister?

2. Do they have cousins?

3. Does he have a brother?

4. Does he have an aunt?

5. Does she have a nephew?

6. Does he have a niece?

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn có chị em gái không?

2. Bạn có anh chị em họ không?

3. Bạn có anh em trai không?

4. Anh ấy có dì/ cô không?

5. Cô ấy có cháu trai không?

6. Anh ấy có cháu gái không?


Giải bài B trang 43 Tiếng Anh 6 CD

B. Listen and answer. Circle the words you hear.

(Nghe và trả lời. Khoanh chọn những từ em nghe được.)

1. (Does she / Do they) have a cousin?

2. (Do they / Do you) have an aunt?

3. (Do they / Does he) have younger brothers?

4. (Does she / Do they) have a baby sister?

5. (Do they / Does she) have aunts and uncles?

Trả lời:

1. Does she have a cousin?

2. Do they have an aunt?

3. Does he have younger brothers?

4. Does she have a baby sister?

5. Do they have aunts and uncles?

Hướng dẫn dịch:

1. Cô ấy có một em họ phải không?

2. Họ có một người dì có phải không?

3. Anh ấy có em trai đúng không?

4. Cô ấy có em gái đúng không?

5. Họ có dì và chú đúng không?


Giải bài C trang 43 Tiếng Anh 6 CD

C. Work with a partner. Take turns to read the questions in B, stressing the correct words.

(Làm việc với một người bạn. Luân phiên đọc những câu hỏi ở B. nhấn trọng âm vào đúng từ.)

Trả lời:

1. Does she have a cousin?

2. Do they have an aunt?

3. Does he have younger brothers?

4. Does she have a baby sister?

5. Do they have aunts and uncles?


Bài trước:

👉 Giải Unit 4 – The Real World trang 42 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 4 – Communication trang 43 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 4 – Pronunciation trang 43 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com