Giải Unit 4 – Communication trang 43 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 4. This is My Family! sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 4 – Communication trang 43 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 4. This is My Family!

Communication trang 43 Tiếng Anh 6 Explore English

Play a game. Ask questions from the game board below. When someone answers “Yes”, write their name in the box. The first person to complete all the boxes is the winner.

Find someone who…

(Chơi trò chơi. Hỏi những câu hỏi ở bảng trò chơi bên dưới. Khi có người trả lời “Có”, viết tên bạn ấy vào khung. Người đầu tiên hoàn thành tất cả các ô là người chiến thắng.)

Tìm ra người…)

… has a big family.
_________________
… has a pet fish.
_________________
…has a brother and sister.
_________________
… has two brothers.
_________________
… has four cousins.
_________________
… has two sisters.
_________________
… has three aunts.
_________________
… has a brother.
_________________
… has a dog and cat.
_________________
… has a small family.
_________________
… has two uncles.
_________________
… has four grandparents.
_________________

Trả lời:

Mai has a big family.
(Mai có một đại gia đình.)
Phong has a pet fish.
(Phong có một con cá cảnh.)
Nhung has a brother and sister.
(Nhung có một anh trai và một chị gái.)
Nam has two brothers.
(Nam có hai anh em trai.)
Ha has four cousins.
(Hà có bốn anh chị em họ.)
Chi has two sisters.
(Chi có hai chị em gái.)
Hoa has three aunts.
(Hoa có ba người cô, dì.)
Mi has a brother.
(Mi có một anh trai.)
Minh has a dog and cat.
(Minh có một con chó và một con mèo.)
Lan has a small family.
(Lan có một gia đình nhỏ.)
Sang has two uncles.
(Sang có hai người chú, bác.)
Lam has four grandparents.
(Lam có bốn ông bà – nội, ngoại.)

Bài trước:

👉 Giải Unit 4 – Pronunciation trang 43 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 4 – Reading trang 45 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 4 – Communication trang 43 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com