Giải Unit 5 – COMMUNICATION trang 53 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 5: NATURAL WONDERS OF VIET NAM sgk Tiếng Anh 6 – Global Success bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải Unit 5 – COMMUNICATION trang 53 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Getting Started, A Closer Look, Communication, Skills, Looking back, Project, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 5: NATURAL WONDERS OF VIET NAM

COMMUNICATION trang 53 Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success

Everyday English

Making and accepting appointments

(Tiếng Anh mỗi ngày: Đặt lịch hẹn và chấp nhận lịch hẹn)

Giải bài 1 trang 53 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Listen and read the short conversation below, paying attention to the highlighted parts. 

(Nghe và đọc đoạn hội thoại ngắn bên dưới, chú ý đến phần được làm nổi bật.)

Steven: Duong, let’s go for a picnic this Sunday.

(Dương, Chủ nhật này chúng ta đi dã ngoại nhé.)

Duong: That’s fine. What time can we meet?

(Được đó. Mấy giờ chúng ta có thể gặp nhau?)

Steven: How about 9 o’clock?

(Khoảng 9 giờ được không?)

Duong: Sure. I’ll meet you at that time.

(Nhất trí. Mình sẽ gặp bạn vào lúc đó.)


Giải bài 2 trang 53 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Work in pairs. Make a short conversation, following the example in 1.

(Làm việc theo cặp. Tạo đoạn hội thoại ngắn, làm theo mẫu ví dụ ở hoạt động 1.)

Trả lời:

Mai: Phong, let’s go to Thong Nhat Park this Saturday afternoon.

(Phong, chiều thứ Bảy này đi công viên Thống Nhất nhé.)

Phong: That’s great. What time can we meet?

(Tuyệt quá. Mấy giờ chúng ta có thể gặp nhau?)

Mai: How about 2 o’clock?

(2 giờ được không?)

Phong: Sure, I’ll meet you at that time.

(Chắc chắn rồi, hẹn gặp lúc đó nhé.)


A travel guide

(Hướng dẫn du lịch)

Giải bài 3 trang 53 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Read the travel guide entry.

(Đọc bài thông tin hướng dẫn du lịch.)

GLOBAL TRAVEL GUIDES

The Himalayas is a mountain range. It’s very special. It has the world’s highest mountain – Mount Everest.  When visiting the Himalayas, remember to follow these rules.

• You must ask before you visit the area.

• You mustn’t travel alone. Always go in a group.

• You mustn’t litter.

• You must bring only the necessary things.

• You must bring the right clothes too. Don’t bring shorts or T-shirts!

Hướng dẫn dịch:

THÔNG TIN DU LỊCH TOÀN CẦU

Himalayas là một dãy núi. Nó rất đặc biệt. Nó có ngọn núi cao nhất thế giới – Đỉnh Everest. Khi đến tham quan Himalayas, hãy nhớ tuân theo những quy tắc sau:

• Bạn phải xin phép trước khi bạn đến tham quan khu này.

• Bạn không được đi du lịch một mình. Luôn đi theo nhóm.

• Bạn không được xả rác.

• Bạn chỉ được mang những thứ cần thiết.

• Bạn cũng phải mang theo quần áo phù hợp. Đừng mang theo quần đùi hoặc áo phông!


Giải bài 4 trang 53 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Now make a list of the things you must bring to the Himalayas. Then add things you mustn’t bring.

(Bây giờ lập danh sách những thứ bạn phải mang theo đến Himalayas. Sau đó thêm những thứ bạn không được mang theo.)

MUST MUSTN’T
compass
_____
_____
_____
bicycle
_____
_____
_____

Trả lời:

MUST
(phải mang theo)
MUSTN’T
(không được mang theo)
– compass (com pa)
– sleeping bag (túi ngủ)
– plaster (băng cá nhân)
– packback (ba lô)
– waterproof coat (áo khoác chống thấm nước)
– bicycle (xe đạp)
– shorts (quần đùi)
– T-shirt (áo phông)


Giải bài 5 trang 53 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Role-play being a tour guide and a tourist. Tell your partner what to prepare for their trip to the Himalayas, and give reasons.

(Đóng vai là một hướng dẫn viên du lịch và một du khách. Nói cho bạn em cần chuẩn bị gì cho chuyến đi đến Himalayas, và đưa ra lý do.)

Example:

A: I’d like to go to the Himalayas next month.

(Tôi muốn đến núi Mimalaya vào tháng tới)

B: OK. I think you must bring a waterproof coat. It’s cold and rainy there!

(Được thôi. Tôi nghĩ bạn phải mang theo áo khoác chống thấm nước. Nó lạnh và có mưa ở đó!)

A: Yes. Anything else?

(Ừ. Còn gì nữa không?)

B: You must… and you mustn’t …

(Bạn phải … và không phải …)

Trả lời:

A: I’d like to go to the Himalayas next month.

(Tôi muốn đến Himalayas vào tháng tới.)

B: OK. I think you must bring a waterproof coat. It’s cold and rainy there!

(Được rồi. Tôi nghĩ bạn phải mang theo áo khoác không thấm nước. Ở đó lạnh và mưa!)

A: Yes. Anything else?

(Vâng. Còn gì nữa không?)

B: You must bring a sleeping bag so that you can stay here overnight. You must also bring a compass in case you are lost.

(Bạn phải mang theo túi ngủ để có thể ở lại đây qua đêm. Bạn cũng phải mang theo la bàn đề phòng bị lạc.)

A: Is there anything I mustn’t bring?

(Có thứ gì tôi không được mang theo không?)

B: Well, you mustn’t bring bicycle because you can’t ride it here and it’s very cold, so you mustn’t bring shorts or T- shirt.

(À, bạn không được mang theo xe đạp vì bạn không thể đi xe đạp ở đây và trời rất lạnh, vì vậy bạn không được mang theo quần đùi hoặc áo phông.)

A: Thanks a lot.

(Cảm ơn rất nhiều.)

Hoặc:

A: I’d like to go to the Himalayas next month.

(Tôi muốn đến núi Mimalaya vào tháng tới)

B: Ok. I think you must bring a waterproof coat. It’s cold and rainy there!

(Được thôi. Tôi nghĩ bạn phải mang theo áo khoác chống thấm nước. Nó lạnh và có mưa ở đó!)

A. Yes. Anything else?

(Ừ. Còn gì nữa không?)

B: You must bring some painkillers. You can be ill because it’s very cold.

(Bạn phải mang theo thuốc giảm đau. Bạn có thể bị ốm vì ở đó rất lạnh.)

A: Ok. Anything else? (Được rồi, còn gì nữa không?)

B: You mustn’t bring fashionable clothes. It’s not necessary.

(Bạn không phải mang quần áo thời trang. Nó không cần thiết.)

A: Thank you.

(Cảm ơn rất nhiều.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 5 – A CLOSER LOOK 2 trang 51 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 5 – SKILLS 1 trang 54 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 5 – COMMUNICATION trang 53 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com