Giải Unit 5 – SKILLS 1 trang 54 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 5: NATURAL WONDERS OF VIET NAM sgk Tiếng Anh 6 – Global Success bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải Unit 5 – SKILLS 1 trang 54 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Getting Started, A Closer Look, Communication, Skills, Looking back, Project, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 5: NATURAL WONDERS OF VIET NAM

SKILLS 1 trang 54 Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success

Reading

Giải bài 1 trang 54 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Before you read, look at the pictures below. Make predictions about the reading. Then read and check your ideas.

(Trước khi đọc, nhìn những bức ảnh bên dưới. Dự đoán về bài đọc. Sau đó đọc và kiểm tra ý kiến của em.)

1. What is the reading about?

(Bài đọc nói về cái gì?)

2. What do you know about these places?

(Em biết gì về những nơi này?)

Ha Long Bay is in Quang Ninh. It has many islands and caves. Tuan Chau, with its beautiful beaches, is a popular tourist attraction in Ha Long Bay. There you can enjoy great seafood. And you can join in exciting activities. Ha Long Bay is Viet Nam’s best natural wonder.

Mui Ne is popular for its amazing landscapes. The sand has different colours: white, yellow, red … It’s like a desert here. You can ride a bike down the slopes. You can also fly kites, or have a picnic by the beach. The best

time to visit the Mui Ne Sand Dunes is early morning or late afternoon. Remember to wear suncream and bring water.

Hướng dẫn dịch:

Vịnh Hạ Long thuộc Quảng Ninh. Nó có nhiều đảo và hang động. Tuần Châu, với những bãi biển đẹp, là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng ở Vịnh Hạ Long. Ở đó bạn có thể thưởng thức hải sản tuyệt vời. Và bạn có thể tham gia vào các hoạt động thú vị. Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất của Việt Nam.

Mũi Né nổi tiếng với những cảnh quan tuyệt vời. Cát có nhiều màu sắc khác nhau: trắng, vàng, đỏ … Ở đây giống như sa mạc vậy. Bạn có thể đạp xe xuống các con dốc. Bạn cũng có thể thả diều, hoặc dã ngoại bên bãi biển. Thời điểm thích hợp nhất để tham quan Đồi cát Mũi Né là sáng sớm hoặc chiều mát. Hãy nhớ bôi kem chống nắng và mang theo  nước.

Trả lời:

1. The reading about Ha Long Bay and Mui Ne – the natural wonders of Vietnam.

(Bài đọc nói về vịnh Hạ Long và Mũi Né – những kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam.)

2. – Ha Long Bay is in Quang Ninh, it has many islands and caves and Tuan Chau is a tourist attraction.

(Vịnh Hạ Long thuộc Quảng Ninh, có nhiều đảo và hang động và Tuần Châu là một điểm thu hút khách du lịch.)

– Mui Ne is in Binh Thuan. It has different colours: white, yellow, red.. and it’s like desert here.

(Mũi Né thuộc Bình Thuận. Nó có nhiều màu sắc khác nhau: trắng, vàng, đỏ .. và ở đây giống như sa mạc.)


Giải bài 2 trang 54 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Complete the sentences, using the words from the box.

(Hoàn thành câu, sử dụng các từ trong khung.)

desert     wonder    visit     islands     remember

1. Ha Long Bay is famous for its beautiful _____ .

2. Ha Long Bay is the number one natural _____ Viet Nam.

3. A _____ is a large area of land with very little water

4. _____ to bring an umbrella, as it often rains there

5. A lot of people _____ Ly Son Island in the summer.

Trả lời:

1. islands 2. wonder 3. dessert 4. Remember 5. visit

1. Ha Long Bay is famous for its beautiful islands.

(Vịnh Hạ Long nổi tiếng với những hòn đảo xinh đẹp.)

2. Ha Long Bay is the number one natural wonder Viet Nam.

(Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên số một Việt Nam.)

3. A dessert is a large area of land with very little water.

(Món tráng miệng là một khu đất rộng, có rất ít nước.)

4. Remember to bring an umbrella, as it often rains there.

(Nhớ mang theo ô, vì ở đó trời thường mưa.)

5. A lot of people visit Ly Son Island in the summer.

(Rất nhiều người đến thăm đảo Lý Sơn vào mùa hè.)


Giải bài 3 trang 54 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Read the text again. Answer the following questions.

(Đọc lại văn bản. Trả lời những câu hỏi sau.)

1. Where is Ha Long Bay?

(Vịnh Hạ Long ở đâu?)

2. What can you do at Ha Long Bay?

(Bạn có thể làm gì ở vịnh Hạ Long?)

3. Is there a desert in Mui Ne?

(Ở Mũi Né có sa mạc không?)

4. Where can you have a picnic in Mui Ne?

(Bạn có thể dã ngoại ở đâu của Mũi Né?)

5. What is the best time to visit the Mui Ne Sand Dunes?

(Thời điểm thích hợp nhất để tham quan Đồi cát Mũi Né?)

Trả lời:

1. It is in Quang Ninh.

(Ở Quảng Ninh.)

2. You can enjoy great seafood and join in exciting activities.

(Có thể thưởng thức hải sản ngon và tham gia các hoạt động thú vị.)

3. No, there isn’t.

(Không có.)

4. By the beach.

(Gần bãi biển.)

5. In early morning or late afternoon.

(Sáng sớm hoặc chiều tối.)


Speaking

Giải bài 4 trang 54 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Work in pairs. Make notes about one of the places in the reading. You can add your own ideas.

(Làm việc theo cặp. Ghi chú về một trong các địa điểm trong bài đọc. Em có thể ý kiến của riêng em.)

Ha Long Bay Mui Ne
– interesting islands – a beautiful places

Then tell your partner about the place.

(Sau đó kể cho bạn em nghe về nơi đó.)

Example:

Ha Long Bay has a lot of interesting islands. It…

Trả lời:

Ha Long Bay Mui Ne
– interesting islands

(các đảo thú vị)

– many islands and caves

(nhiều đảo và hang động)

– beautiful beaches

(bãi biển xinh đẹp)

– great seafood

(hải sản ngon)

– exciting activities

(các hoạt động thú vị)

– a beautiful places

(các địa điểm xinh đẹp)

– amazing landscapes

(cảnh quang tuyệt vời)

– different colours

(màu sắc đa dạng)

– like a desert

(giống như sa mạc)

– many activities

(nhiều hoạt động)

Ha Long Bay has a lot of interesting islands. It also has many caves and beautiful beaches. You can enjoy great seafood here and take part in exciting activities.

(Vịnh Hạ Long có nhiều đảo thú vị. Cũng có nhiều hang động và bãi biển đẹp. Bạn có thể thưởng thức hải sản ngon và tham gia các hoạt động đầy hào hứng.)

Hoặc:

Ha Long Bay Mui Ne
– in Quang Ninh province

(tại tỉnh Quảng Ninh)

– has islands and caves

(có đảo và hang động)

– Tuan Chau is the biggest island in Ha Long Bay

(Tuần Châu là hòn đảo lớn nhất ở Vịnh Hạ Long)

– The seafood is very good

(Hải sản rất ngon)

– has colorful sand

(có cát nhiều màu sắc)

– Mui Ne Sand Dunes are beautiful

(Đồi cát Mũi Né tuyệt đẹp)

– people can have many interesting activities such as flying kites, having picnics,..

(Mọi người có thể có nhiều hoạt động thú vị như thả diều, dã ngoại, ..)


Giải bài 5 trang 54 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Some foreigns visitor are visiting your city/ town/ area. You are their tour guide. Tell them what they must anf mustn’t do.

(Một số du khách nước ngoài đang đến tham quan thành phố/ thị trấn/ khu em sống. Em là hướng dẫn viên du lịch của họ. Nói họ nghe việc gì họ phải làm và không được làm.)

Example:

– You must follow the rules.

(Bạn phải tuân theo các quy định.)

– You mustn’t take photos when you are in the City Museum.

(Bạn không được chụp ảnh khi ở Bảo tàng thành phố.)

Trả lời:

– You must wear sun scream when you’re in Sam Son beach.

(Bạn nhất định phải mặc nắng hét khi ở biển Sầm Sơn.)

– You must go to the Sam Son beach in early morning or in late afternoon.

(Bạn phải đến biển Sầm Sơn vào sáng sớm hoặc chiều muộn.)

– You mustn’t litter on the beach.

(Bạn không được xả rác trên bãi biển.)

– You mustn’t swim alone.

(Bạn không được bơi một mình.)

Hoặc:

– You must follow all the rules.

(Bạn phải tuân theo tất cả các quy tắc.)

– You mustn’t take photos when you are in the City Museum.

(Bạn không được chụp ảnh khi ở trong Bảo tàng Thành phố.)

– You must bring the sun hat and sun glasses.

(Bạn phải mang theo mũ và kính râm.)

– You mustn’t pick flower in the public places.

(Bạn không được hái hoa nơi công cộng.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 5 – COMMUNICATION trang 53 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 5 – SKILLS 2 trang 55 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 5 – SKILLS 1 trang 54 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com