Giải Unit 5 – Preview trang 49 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 5. I Like Fruit! sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 5 – Preview trang 49 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 5. I Like Fruit!

Preview trang 49 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài A trang 49 Tiếng Anh 6 CD

A. Listen to the students. What fruits do they like? Complete the Like column.

(Nghe các bạn học sinh. Họ thích hoa quả gì? Hoàn thành cột Thích.)

NAME LIKE
Dino apples
Sophie
Teresa
Peter

Nội dung bài nghe:

Sophie: Dino, what’s your favorite fruit?

Dino: I really like apples. What about you Sophie?

Sophie: Well, I like grapes.

Dino: And you, Teresa?

Teresa: I like strawberries. I know Peter likes strawberries too.

Peter: Yes, that’s true. I do

Hướng dẫn dịch bài nghe:

Sophie: Dino, trái cây yêu thích của cậu là gì?

Dino: Tớ thực sự thích táo. Còn cậu, Sophie?

Sophie: Chà, tớ thích nho.

Dino: Còn cậu, Teresa?

Teresa: Tớ thích dâu tây. Tớ biết Peter cũng thích dâu tây.

Peter: Đúng vậy.

Trả lời:

NAME LIKE
Dino apples
Sophie grapes
Teresa strawberries
Peter strawberries

Giải bài B trang 49 Tiếng Anh 6 CD

B. Listen. What fruits don’t the students like? Complete the Don’t Like column.

(Nghe. Những học sinh này không thích hoa quả nào? Hoàn thành cột Không thích.)

NAME DON’T LIKE
Dino
Sophie
Teresa
Peter oranges

Nội dung bài nghe:

Sophie: So Dino, what fruit don’t you like?

Dino: mangoes. I don’t like mangoes

Sophie: I don’t like apples. What about you Teresa?

Teresa: Well, I don’t like grapes. Peter, you?

Peter: Well, I don’t like oranges. That’s the only fruit I don’t like.

Hướng dẫn dịch bài nghe:

Sophie: Vậy Dino, cậu không thích trái cây nào?

Dino: Xoài. Tớ không thích xoài

Sophie: Tớ không thích táo. Còn cậu thì sao Teresa?

Teresa: Chà, tớ không thích nho. Peter, cậu?

Peter: Chà, tớ không thích cam. Đó là loại trái cây duy nhất mà tớ không thích.

Trả lời:

NAME LIKE DON’T LIKE
Dino apples mangoes
Sophie grapes apples
Teresa strawberries grapes
Peter strawberries oranges

Giải bài C trang 49 Tiếng Anh 6 CD

C. Talk with a partner. What foods do you like? What foods don’t you like?

(Nói với một người bạn. Em thích thức ăn nào? Em không thích thức ăn gì?)

– I like apples, but I don’t like carrots.

(Tôi thích táo, nhưng tôi không thích cà rốt.)

– I like fruit, but I don’t like vegetables.

(Tôi thích trái cây, nhưng tôi không thích rau củ.)

Trả lời:

I like fruits, vegetables, fish and seafood, but I don’t like meat and rice.

(Tôi thích hoa quả, rau củ, cá và hải sản, nhưng tôi không thích thịt và cơm.)

I like watermelons, but I don’t like papaya.

(Tớ thích dưa hấu nhưng tớ không thích đu đủ.)

I like apples, but I don’t like pears.

(Tớ thích táo, nhưng tớ không thích lê.)

I like pineapples, but I don’t like starfruits.

(Tớ thích dứa, nhưng tớ không thích khế.)

I like plums, but I don’t like dragon fruits.

(Tớ thích mận nhưng tớ không thích thanh long.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 4 – Extra Practice Worksheet trang 154 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 5 – Language Focus trang 50 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 5 – Preview trang 49 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com