Giải Unit 5 – Reading trang 55 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 5. I Like Fruit! sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 5 – Reading trang 55 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 5. I Like Fruit!

Reading trang 55 Tiếng Anh 6 Explore English

FOODSCAPES

Carl Warner takes photos of interesting things. He also makes beautiful landscapes using food. These are called “foodscapes”. It takes Warner four or five days to make each foodscape. Look carefully at the photo with sea animals. What do you see? There’s an ocean with a lot of fish and rocks. There’s seaweed, and there are sea animals. There’s also sand. But what are the fish made from? The fish are made from fruit. There’s an island and some trees. The trees are made from pineapples. In fact it’s all made from food – fruit and vegetables! What other foods do you see in the photo? Do you see apples and oranges? Now look at the photo with Warner. What foods do you see in that photo?

Hướng dẫn dịch:

NHỮNG BỐI CẢNH ĐƯỢC LÀM TỪ THỰC PHẨM

Carl Warner chụp ảnh những thứ thú vị. Anh ấy cũng tạo ra những cảnh quan đẹp bằng cách sử dụng thực phẩm. Chúng được gọi là “cảnh quan thực phẩm”. Warner mất bốn hoặc năm ngày để tạo ra mỗi loại bối cảnh thực phẩm. Xem kỹ bức ảnh có động vật biển này. Bạn thấy gì? Có một đại dương với rất nhiều cá và đá. Có rong biển, và có động vật biển. Có cả cát. Nhưng cá được làm từ gì? Cá được làm từ trái cây. Có một hòn đảo và một số cây cối. Những cái cây được làm từ quả dứa. Trên thực tế, tất cả đều được làm từ thực phẩm – trái cây và rau quả! Bạn nhìn thấy những loại thực phẩm nào khác trong bức ảnh? Bạn có thấy táo và cam không? Bây giờ hãy nhìn vào bức ảnh với Warner. Bạn nhìn thấy những loại thực phẩm nào trong bức ảnh đó?


Giải bài A trang 55 Tiếng Anh 6 CD

A. Look at the photos. What are these photos made from? Check (✓) the correct answer.

(Nhìn các bức ảnh. Những bức ảnh này được làm từ cái gì? Đánh dấu và câu trả lời đúng.)

Ο animals (động vật)

Ο food (thức ăn)

Ο paper (giấy)

Trả lời:

(✓) food


Giải bài B trang 55 Tiếng Anh 6 CD

B. Read the article quickly. Underline the food words.

(Đọc nhanh văn bản. Gạch chân các từ chỉ thức ăn.)

Trả lời:

– fish:

– seaweed: rong biển

–  pineapple: quả dứa

– fruit: hoa quả / trái cây

– vegetables: rau củ

– apples: quả táo

– oranges: quả cam


Giải bài C trang 55 Tiếng Anh 6 CD

C. Discuss with a partner. Look at the photo with Warner. Think of a title for the photo.

(Thảo luận với bạn. Nhìn vào bức ảnh với Warner. Nghĩ ra một tiêu đề cho bức ảnh.)

Trả lời:

A title for the photo: An amazing ocean of vegetables

(Tiêu đề cho bức ảnh: Đại dương kỳ thú với rau củ)

Hoặc:

The possible title: Food ocean

(Tiêu đề có thể: Đại dương thực phẩm)


Bài trước:

👉 Giải Unit 5 – Communication trang 53 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 5 – Comprehension trang 56 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 5 – Reading trang 55 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com