Giải Unit 5 – Video trang 57 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 5. I Like Fruit! sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 5 – Video trang 57 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 5. I Like Fruit!

Video trang 57 Tiếng Anh 6 Explore English

BEFORE YOU WATCH

(Trước khi xem)

Look at the photo. Why do you think the meal in this video is strange?

(Nhìn bức ảnh. Vì sao bạn nghĩ bữa ăn trong video này kỳ lạ?)

Trả lời:

The meal is strange because it is made from spiders.

(Món ăn này kỳ lạ vì nó được làm từ những con nhện.)


WHILE YOU WATCH

(Trong khi xem)

Giải bài A trang 57 Tiếng Anh 6 CD

A. Check your answer to the Before You Watch question.

(Kiểm tra câu trả lời của em cho câu hỏi ở phần Before You Watch.)

Trả lời:

The meal is strange because it is made from spiders.

(Món ăn này kỳ lạ vì nó được làm từ những con nhện.)


Giải bài B trang 57 Tiếng Anh 6 CD

B. Watch the video again. Answer these questions.

(Xem lại video. Trả lời những câu hỏi này.)

1. Gene Rurka is a ________.

a. hotel owner

b. chef

2. What do the people at the meal eat?

a. strange creatures

b. vegetables that look like insects

3. What does Gene say about this meal?

a. It’s dangerous.

b. It’s tasty.

4. What do the people think about the food?

a. They think it’s bad.

b. They think it’s good.

Trả lời:

1. b 2. a 3. b 4. b

AFTER YOU WATCH

(Sau khi xem)

Talk with a partner. What food in the video is strange? Do you want to eat the food in the video?

(Nói với một người bạn. Món ăn nào trong video là kỳ lạ? Em có muốn ăn món ăn trong video này không?)

Trả lời:

The meal is strange because it is made from spiders.

(Món ăn này kỳ lạ vì nó được làm từ những con nhện.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 5 – Writing trang 56 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 5 – Worksheet trang 142 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 5 – Video trang 57 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com