Giải Unit 5 – Worksheet trang 142 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 5. I Like Fruit! sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 5 – Worksheet trang 142 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 5. I Like Fruit!

Worksheet trang 142 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài 1 trang 142 Tiếng Anh 6 CD

Match. Write the words in the box next to the pictures.

(Nối. Viết các từ ở trong bảng bên cạnh các bức tranh)

Trả lời:

a. burger b. pizza c. chocolate d. bread e. soda
f. pineapple g. milk h. strawberry i. banana j. soup

Giải bài 2 trang 142 Tiếng Anh 6 CD

Label the food in Activity 1 as countable (C) or uncountable (U).

(Xác định các thức ăn ở bài 1 là danh từ đếm được (C) và danh từ không đếm được(U))

Trả lời:

burger – C pizza – C / U chocolate – U bread – U soda – U
pineapple – C milk – U strawberry – C banana – C soup – U

Giải bài 3 trang 142 Tiếng Anh 6 CD

Unscramble the words to make sentences.

(Sắp xếp các từ thành một câu hoàn chỉnh)

Trả lời:

a.  I like burger because they’re delicious.

b. I don’t like soda because it’s very sweet.

c. I like vegetables because they’re healthy.

d. I like strawberries because they’re tasty.

e. I don’t like chips because they’re not healthy.

Hướng dẫn dịch:

a. Tớ thích ăn burger bởi vì nó ngon.

b. Tớ không thích soda bởi vì nó rất ngọt.

c. Tớ thích rau vì nó có ích cho sức khỏe.

d. Tớ thích  dâu tây thì nó ngon.

e.Tớ không thích bim bim vì nó không có lợi cho sức khỏe.


Giải bài 4 trang 142 Tiếng Anh 6 CD

Ask a friend about the foods he/she likes and doesn’t like and why. Write your findings below.

(Hỏi bạn về đồ ăn mà cô ấy hoặc anh ấy thích hoặc không thích và tại sao. Viết câu trả lời của cậu)

Example: My friend Paula likes meat because it’s tasty. She doesn’t like mangoes because they’re too sweet.

(Ví dụ: Bạn tớ Paula thích thịt bởi vì nó ngon. Cô ấy không thích xoài bởi vì nó rất ngọt.)

Trả lời:

My friend Happy likes watermelons because they’re a sweet and tasty. He doesn’t like lemons because they’re sour

Bạn của tớ tên là Happy thích dưa hấu bởi vì nó vừa ngọt và ngon. Anh ấy không thích chanh bởi vì nó chua


Bài trước:

👉 Giải Unit 5 – Video trang 57 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 5 – Extra Practice Worksheet trang 155 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 5 – Worksheet trang 142 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com