Giải Unit 6 – Pronunciation trang 63 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 6. What Time Do You Go to School? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 6 – Pronunciation trang 63 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 6. What Time Do You Go to School?

Pronunciation trang 63 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài A trang 63 Tiếng Anh 6 CD

A. Listen and practice the words.

(Nghe và thực hành các từ.)

1. student         2. school

3. class            4. teacher

Trả lời:

1. student /ˈstjuːdnt/

2. school /skuːl/

3. class /klɑːs/

4. teacher /ˈtiːə(r)/


Giải bài B trang 63 Tiếng Anh 6 CD

B. Write and check. Write the words in the chart below. Then listen and underline the consonant blends.

(Viết và kiểm tra. Viết các từ vào bảng bên dưới. Sau đó nghe và gạch dưới các phụ âm kép.)

student        music        space         time
check          study         never         clock
Cosonant blend No consonant blend
student music

Trả lời:

 

Cosonant blend
(Phụ âm kép)
No consonant blend
(Không có phụ âm kép)
student
space
check
study
clock
music
time
never

Giải bài C trang 63 Tiếng Anh 6 CD

C. Work with a partner. Take turns to read the words in B.

(Làm việc với bạn. Thay phiên nhau đọc các từ ở B.)

Trả lời:

student        music        space         time
check          study         never         clock

DO YOU KNOW?

(Em có biết?)

The International Space Station uses GMT. It’s the same time as London most of the year.

(Trạm không gian quốc tế sử dụng giờ chuẩn GMT. Nó có cùng giờ với London gần như quanh năm.)

a. True

b. False

Trả lời:

⇒ b. False

The zone of choice is Coordinated Universal Time (UTC), which is equivalent to GMT.

(Múi lựa chọn là Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC), tương đương với GMT.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 6 – The Real World trang 62 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 6 – Communication trang 63 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 6 – Pronunciation trang 63 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com