Giải Unit 6 – The Real World trang 62 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 6. What Time Do You Go to School? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 6 – The Real World trang 62 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 6. What Time Do You Go to School?

The Real World trang 62 Tiếng Anh 6 Explore English

What Time Is It?

Different places around the world have different times.

These are called time zones. Look at the chart. To calculate the time, you have to subtract or add the hours to Greenwich Mean Time (GMT). Look at the chart.

(Mấy giờ rồi? Những nơi khác nhau có các giờ khác nhau. Những khoảng thời gian này gọi là múi giờ. Nhìn vào bảng. Để tính toán thời gian, em phải trừ hoặc cộng thêm giờ vào giờ gốc (GMT). Nhìn vào bảng.)

Giải bài A trang 62 Tiếng Anh 6 CD

A. Calculate. It’s 2 p.m in London (GMT). What time is it in these cities?

(Tính toán. Giờ là 2 giờ chiều ở London (GMT). Ở những thành phố này là mấy giờ?)

1. Los Angeles
2. New York
3. Rio de Janerio
4. Madrid
6:00 a.m
__________
__________
__________
5. Nairobi
6. New Delhi
7. Jakarta
8. Sydney
__________
__________
__________
__________

Trả lời:

1. Los Angeles: 6:00 a.m (6 giờ sáng)

2. New York: 9:00 a.m (9 giờ sáng)

3. Rio de Janeiro: 11:00 a.m (11 giờ sáng)

4. Madrid: 2:00 p.m (2 giờ chiều)

5. Nairobi: 5:00 p.m (5 giờ chiều)

6. New Delhi: 7:00 p.m (7 giờ tối)

7. Jakarta: 9:00 p.m (9 giờ tối)

8. Sydney: 12 a.m (12 giờ khuya / 0 giờ)


Giải bài B trang 62 Tiếng Anh 6 CD

B. Quiz. Guess the answer. Circle T for True or F for False. Then listen and check.

(Câu dố. Đoán câu trả lời. Khoanh chọn T cho câu Đúng hoặc F cho câu Sai. Sau đó nghe và kiểm tra.

1. Large countries always have at least two time zones. T F
2. There is a country that has 12 time zones. T F
3. Some countries change their time when the season changes. T F
4. Sometimes a country changes its time zone permanently. T F

Nội dung bài nghe:

Not all large countries have different time zones. China is a very large country but it has only one time zone. In the U. S. there are 11 time zones. It has the highest number of time zones in one country. Some countries change their time according to the seasons to have more daylight. Every country can decide its own time. Samoa permanently changed its time zone in 2011.

Hướng dẫn dịch:

Không phải tất cả các quốc gia lớn đều có múi giờ khác nhau. Trung Quốc là một quốc gia rất rộng lớn nhưng nó chỉ có một múi giờ. Ở U. S. có 11 múi giờ. Nó có số lượng múi giờ cao nhất trong một quốc gia. Một số quốc gia thay đổi thời gian của họ theo các mùa để có nhiều ánh sáng ban ngày hơn. Mỗi quốc gia có thể tự quyết định thời gian của mình. Samoa đã thay đổi vĩnh viễn múi giờ của mình vào năm 2011.

Trả lời:

1. Large countries always have at least two time zones.
(Các nước lớn luôn có ít nhất hai múi giờ.)
F
2. There is a country that has 12 time zones.
(Có một quốc gia có 12 múi giờ.)
F
3. Some countries change their time when the season changes.
(Một số quốc gia thay đổi thời gian khi mùa thay đổi.)
T
4. Sometimes a country changes its time zone permanently.
(Đôi khi một quốc gia thay đổi múi giờ vĩnh viễn.)
T

Discussion

Do you think time zones are a good idea? Why do you think countries don’t all use the same time zone?

(Thảo luận. Bạn có nghĩ múi giờ là một ý tưởng hay. Bạn nghĩ vì sao các quốc gia không dùng cùng chung một múi giờ?)

Trả lời:

I think time zones aren’t a good idea. Because it’s difficult to know the time when you are in different countries. Countries don’t all use the same time zone because they are in different places on the Earth and receive sunlight from the sun at different times.

(Tôi nghĩ múi giờ không phải là một ý kiến hay. Vì rất khó để biết thời gian khi bạn ở các quốc gia khác nhau. Không phải tất cả các quốc gia đều sử dụng cùng một múi giờ vì họ ở những nơi khác nhau trên Trái Đất và nhận ánh sáng mặt trời từ mặt trời vào những thời điểm khác nhau.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 6 – Language Focus trang 60 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 6 – Pronunciation trang 63 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 6 – The Real World trang 62 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com