Giải Unit 6 – SKILLS 2 trang 65 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 6: OUR TET HOLIDAY sgk Tiếng Anh 6 – Global Success bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải Unit 6 – SKILLS 2 trang 65 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Getting Started, A Closer Look, Communication, Skills, Looking back, Project, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 6: OUR TET HOLIDAY

SKILLS 2 trang 65 Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success

Listening

Giải bài 1 trang 65 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Nguyen is writing to his penfriend Tom about how his family prepares for Tet. Listen and tick (✓) the things you hear.

1. old things (Box)
2. peach flowers (Box)
3. new clothes (Box)
4. cakes (Box)
5. wishes (Box)
6. good luck (Box)

Nội dung bài nghe:

Dear Tom,

Tet is coming and I’m very happy. We do a lot of things before Tet. We throw some old things away. We clean and decorate our homes. My mother goes shopping and buys food, red envelopes, and peach flowers. She also buys new clothes for us. My father makes banh chung and cooks them on an open fire. He says that I should make some wishes at Tet, and I shouldn’t break anything. It brings bad luck.

Yours

Nguyen

Hướng dẫn dịch bài nghe:

Tom thân mến,

Tết đến rồi mình vui lắm. Chúng mình làm rất nhiều việc trước Tết. Chúng mình vứt bỏ một số thứ cũ đi. Chúng mình dọn dẹp và trang trí nhà cửa. Mẹ đi mua sắm và mua thực phẩm, bao lì xì, hoa đào. Mẹ cũng mua quần áo mới cho chúng tôi. Bố mình làm bánh chưng và nấu chúng trên bếp lửa. Bố nói rằng mình nên có một số điều ước vào ngày Tết, và mình không nên phá vỡ bất cứ đồ vật gì. Nó mang lại những điều không may mắn.

Bạn của bạn

Nguyên

Trả lời:

1. old things (đồ đạc cũ)
2. peach flowers (hoa đào)
3. new clothes (quần áo mới)
4. cakes (bánh)
5. wishes (điều ước)
6. good luck (vận may)

Giải bài 2 trang 65 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Listen again and answer the questions in one or two words. 

(Nghe lại và trả lời câu hỏi trong 1 hoặc 2 từ.)

1. What do they throw away before Tet?

(Họ ném gì trước Tết?)

2. What do they clean and decorate?

(Họ làm sạch và trang trí cái gì?)

3. What colour are the envelopes?

(Các bao lì xì màu gì?)

4. Who cooks banh chung?

(Ai nấu bánh chưng?)

5. What shouldn’t they break?

(Họ không nên làm vỡ cái gì?)

Trả lời:

1. Old things. (Đồ đạc cũ.)

2. (Their) homes. (Nhà của họ.)

3. Red. (Màu đỏ.)

4. (His) father. (Bố bạn ấy.)

5. Anything. (Bất cứ thứ gì.)


Writing

Giải bài 3 trang 65 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Work in groups. Discuss and make a list of four things that you think children should and shouldn’t do at Tet.

(Làm việc theo nhóm. Thảo luận và lập danh sách 4 việc và em nghĩ trẻ em nên và không nên làm vào ngày Tết.)

Children should

1. …………………..

2. …………………..

Children shouldn’t

3. …………………..

4. …………………..

Trả lời:

1. Children should visit relatives with parents.

(Trẻ em nên đi thăm họ hàng với cha mẹ.)

2. Children should wear beautifful clothes.

(Trẻ em nên mặc quần áo đẹp.)

3. Children shouldn’t break things.

(Trẻ em không nên làm vỡ đồ đạc.)

4. Children shouldn’t play cards all night.

(Trẻ em không nên chơi bài cả đêm.)

Hoặc:

Children should:

(Trẻ em nên:)

1. make wishes

(thực hiện điều ước)

2. help decorate their houses

(giúp trang trí nhà của họ)

3. dress beautifully

(ăn mặc đẹp)

Children shouldn’t:

(Trẻ em không nên:)

1. eat too much sweet food

(ăn quá nhiều đồ ngọt)

2. play games all night

(chơi game suốt đêm)

3. ask for lucky money

(xin tiền lì xì)


Giải bài 4 trang 65 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Complete the email, using your ideas in 3.

(Hoàn thành thư điện tử, sử dụng ý kiến của em ở bài 3.)

New message

Subject: Tet in Viet Nam

To: tom@webmail.com

Dear Tom,

Tet is coming. I will tell you more about our Tet.

At Tet, we should _____ .

We should, _____ too.

But we shouldn’t _____ .

We shouldn’t _____ , either.

Please write and tell me about your New Year celebration.

Yours,

Nguyen

Trả lời:

Dear Tom,

Tet is coming. I will tell you more about our Tet.

At Tet, we should visit relatives with parents.

We should, wear beautifful clothes too.

But we shouldn’t break things.

We shouldn’t play cards all night, either.

Please write and tell me about your New Year celebration.

Yours,

Nguyen

Hướng dẫn dịch email:

Tom thân mến,

Tết đang đến. Mình sẽ cho bạn biết thêm về Tết của chúng mình.

Vào ngày Tết, trẻ con nên đi thăm họ hàng với bố mẹ.

Chúng mình cũng nên mặc quần áo đẹp nữa.

Nhưng chúng mình không nên làm vỡ đồ đạc.

Chúng mình cũng không nên chơi bài suốt đêm.

Hãy viết và kể cho mình nghe về lễ đón năm mới của bạn nhé.

Bạn của bạn,

Nguyên


Bài trước:

👉 Giải Unit 6 – SKILLS 1 trang 64 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 6 – LOOKING BACK trang 66 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 6 – SKILLS 2 trang 65 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com