Giải Unit 7 – A CLOSER LOOK 1 trang 8 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 7: TELEVISION sgk Tiếng Anh 6 – Global Success bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải Unit 7 – A CLOSER LOOK 1 trang 8 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Getting Started, A Closer Look, Communication, Skills, Looking back, Project, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 7: TELEVISION

A CLOSER LOOK 1 trang 8 Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success

Vocabulary

Giải bài 1 trang 8 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Write the words / phrases in the box next to the definition.

(Viết các từ/ cụm  từ trong khung bên cạnh định nghĩa.)

talent show    viewer     comedy      character        educational programme
1. an animal or a person in a film

2. a programme which teaches maths, English, etc.

3. a film / show which makes people laugh

4. a competition to choose the best performer

5. a person who watches TV

______________

______________

______________

______________

______________

Trả lời:

1. character 2. educational programme 3. comedy 4. talent show 5. viewer

1. an animal or a person in a film ⇒ character

(một con vật hoặc một người trong phim ⇒ nhân vật)

2. a programme which teaches maths, English, etc. ⇒ educational programme

(một chương trình dạy toán, tiếng Anh, v.v. ⇒ chương trình giáo dục)

3. a film / show which makes people laugh ⇒ comedy

(một bộ phim / chương trình khiến mọi người cười ⇒ phim hài)

4. a competition to choose the best performer ⇒ talent show

(một cuộc thi để chọn ra người biểu diễn xuất sắc nhất ⇒ trình diễn tài năng)

5. a person who watches TV ⇒ viewer

(một người xem TV ⇒ khán giả)


Giải bài 2 trang 8 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Complete the sentences with the words / phrases in the box.

(Hoàn thành các câu với các từ/ cụm từ trong khung.)

character     viewers     game show     animated films      comedies     channel

1. Do you watch Bibi, the popular _______ for children?

2. Which _______ do you prefer Jerry the mouse or Tom the cat?

3. I love ______ like Happy Feet and Coco.

4. I love Children are Always Right, a _______ for kids.

5. My father often watches _______. They’re so funny.

6. A popular programme has a lot of _______.

Trả lời:

1. channel 2. character 3. animated films
4. game show 5. comedies 6. viewers

1. Do you watch Bibi, the popular channel for children?

(Bạn có xem Bibi, kênh nổi tiếng dành cho trẻ em không?)

2. Which character do you prefer Jerry the mouse or Tom the cat?

(Bạn thích nhân vật nào hơn chuột Jerry hay mèo Tom?)

3. I love animated films like Happy Feet and Coco.

(Tôi yêu những bộ phim hoạt hình như Happy Feet và Coco.)

4. I love Children Are Always Right, a game show for kids.

(Tôi yêu Trẻ Em Luôn Đúng, một game show dành cho trẻ em.)

5. My father often watches comedies. They’re so funny.

(Bố tôi thường xem phim hài. Chúng thật buồn cười.)

6. A popular programme has a lot of viewers.

(Một chương trình nổi tiếng có rất nhiều người xem.)


Giải bài 3 trang 8 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Complete the sentences with the adjectives in the box.

(Hoàn thành các câu với các tính từ trong khung.)

popular      cute      live      educational       boring       funny

1. The most _______ channel for children is the Cartoon Network.

2. This film is very _______. I don’t want to watch it.

3. Cat Kitty is a very ______ character. Children love her.

4. You can watch this programme at the same time it happens. It’s _______.

5. Comedies are _______. People laugh a lot when they watch them.

6. We learn a lot from Discovery Channel. This channel is _______.

Trả lời:

1. popular 2. boring 3. cute
4. live 5. funny 6. educational

1. The most popular channel for children is the Cartoon Network.

(Kênh phổ biến nhất dành cho trẻ em là Cartoon Network.)

2. This film is very boring. I don’t want to watch it.

(Bộ phim này rất nhàm chán. Tôi không muốn xem nó.)

3. Cat Kitty is a very cute character. Children love her.

(Mèo Kitty là một nhân vật rất dễ thương. Trẻ em đều thích nó.)

4. You can watch this programme at the same time it happens. It’s live.

(Bạn có thể xem chương trình này cùng lúc nó diễn ra. Nó đang phát trực tiếp.)

5. Comedies are funny. People laugh a lot when they watch them.

(Hài kịch rất hài hước. Mọi người cười rất nhiều khi xem chúng.)

6. We learn a lot from Discovery Channel. This channel is educational.

(Chúng tôi học được rất nhiều điều từ Discovery Channel. Kênh này mang tính giáo dục.)


Pronunciation

Giải bài 4 trang 8 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Listen and repeat the words.

(Nghe và lặp lại các từ.)

/θ/ /ð/
theatre

earth

anything

both

through

there

them

neither

weather

than


Giải bài 5 trang 8 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Take turns to read the sentences quickly and correctly.

(Luân phiên đọc các câu thật nhanh và chính xác.)

1. They are thinking about the weather there.

(Họ đang nghĩ về thời tiết ở kia.)

2. The new theatre opens on Thursday the third.

(Nhà hát mới mở cửa và thứ Năm ngày thứ ba.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 7 – GETTING STARTED trang 6 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 7 – A CLOSER LOOK 2 trang 9 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 7 – A CLOSER LOOK 1 trang 8 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com