Giải Unit 7 – A CLOSER LOOK 2 trang 9 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 7: TELEVISION sgk Tiếng Anh 6 – Global Success bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải Unit 7 – A CLOSER LOOK 2 trang 9 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Getting Started, A Closer Look, Communication, Skills, Looking back, Project, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 7: TELEVISION

A CLOSER LOOK 2 trang 9 Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success

Grammar

Wh-questions

Giải bài 1 trang 9 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Read the conversation and underline the question words.

(Đọc hội thoại và gạch dưới những từ để hỏi.)

Girl: Hi, Phong. What are you doing tomorrow?

(Chào Phong. Ngày mai bạn định làm gì?)

Phong: I’m going to a book exhibition.

(Tôi định đi xem triển lãm sách.)

Girl: Where is it?

(Nó ở đâu?)

Phong: It’s in Van Ho street.

(Nó ở đường Vân Hồ.)

Girl: How long is it on?

(Nó diễn ra trong bao lâu?)

Phong: From the 4th to the 7th January.

(Từ mùng 4 đến mùng 7 tháng Giêng.)

Trả lời:

Girl: Hi, Phong. What are you doing tomorrow?

Phong: I’m going to a book exhibition.

Girl: Where is it?

Phong: It’s in Van Ho street

Girl: How long is it on?

Phong: From the 4th to the 7th January.


Giải bài 2 trang 9 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Match each question word with the information it needs.

(Nối các từ để hỏi với thông tin mà nó cần.)

Question word

(Từ để hỏi)

The informatio it needs

(Thông tin cần cung cấp)

When thing
How many time
How often people
What reason
Where repetition
Who number
Why place

Trả lời:

When – time: khi nào – thời gian

How many – number: bao nhiêu – số lượng

How often – repetition: bao lâu một lần – sự lặp đi lặp lại (tần suất)

What – thing: cái gì – sự vật

Where – place: ở đâu – nơi chốn

Who – people: ai – người

Why – reason: tại sao – lý do


Giải bài 3 trang 9 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Use the question words in the box to complete the conversations. Then listen and check your answer.

(Sử dụng các từ để hỏi trong khung để hoàn thành các bài hội thoại. Sau đó nghe và kiểm tra câu trả lời của em.)

When       Who        What       Where        How often

Conversation 1

A: (1) ___________ do you watch TV?

B: Not very often. Two or three times a week.

A: (2) ___________do you watch?

B: It depends. But I like talent shows the most.

Conversation 2

A: (3) ___________do you like the most in Doraemon?

B: Nobita. He’s so funny.

Conversation 3

A: (4) ___________do you play football?

B: Usually on Saturday or Sunday.

A: (5) _________ do you play?

B: In the yard.

Trả lời:

1. How often 2. What 3. Who 4. When 5. Where

Conversation 1

(Bài đối thoại 1) 

A: How often do you watch TV?

(Bạn xem TV bao lâu một lần?)

B: Not very often. Two or three times a week.

(Không thường xuyên lắm. Hai hoặc ba lần một tuần.)

A: What do you watch?

(Bạn xem gì?)

B: It depends. But I like talent shows the most.

(Còn tùy. Nhưng mình thích chương trình tìm kiếm tài năng nhất.)

Conversation 2

(Bài đối thoại 2)

A: Who do you like the most in Doraemon?

(Bạn thích ai nhất trong Doraemon?)

B: Nobita. He’s so funny.

(Nobita. Bạn ấy thật hài hước.)

Conversation 3

(Bài đối thoại 3)

A: When do you play football?

(Bạn chơi bóng đá khi nào?)

B: Usually on Saturday or Sunday.

(Thường vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật.)

A: Where do you play?

(Bạn chơi ở đâu?)

B: In the yard.

(Trong sân.)


Giải bài 4 trang 10 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Match the beginnings with the endings.

(Nối các nửa đầu câu với các nửa cuối câu.)

Beginnings Endings
1. I like animal programmes,

2. I’ll get up early tomorrow,

3. Sometimes we read books,

4. My little brother can colour pictures,

5. We love outdoor activities,

a. so I can be at the stadium on time.

b. but he can’t draw.

c. and my brother likes them, too.

d. so we spend every Saturday playing sports.

e. and sometimes we play sports.

Trả lời:

1 – c 2 – a 3 – e 4 – b 5 – d

1. I like animal programmes, and my brother likes them, too.

(Tôi thích các chương trình động vật, và anh trai tôi cũng thích chúng.)

2. I’ll get up early tomorrow, so I can be at the stadium on time.

(Tôi sẽ dậy sớm vào ngày mai, vì vậy tôi có thể có mặt tại sân vận động đúng giờ.)

3. Sometimes we read books, and sometimes we play sports.

(Đôi khi chúng tôi đọc sách, và đôi khi chúng tôi chơi thể thao.)

4. My little brother can colour pictures, but he can’t draw.

(Em trai tôi có thể tô màu những bức tranh, nhưng em ấy không thể vẽ.)

5. We love outdoor activities, so we spend every Saturday playing sports.

(Chúng tôi yêu thích các hoạt động ngoài trời, vì vậy chúng tôi dành thứ Bảy hàng tuần để chơi thể thao.)


Giải bài 5 trang 10 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Use and, but or so to complete the sentences.

(Sử dụng and, but hoặc so để hoàn thành các câu.)

1. I’m tired, _______ I’ll go to bed early.

2. My sister is good at school, ______ I’m not.

3. We trained hard, ______ we won the game.

4. The programme is interesting, ______ it’s too long.

5. I’ll write him some instructions, ______ I hope he’ll follow them.

Trả lời:

1. so 2. but 3. so 4. but 5. and

1. I’m tired, so I’ll go to bed early.

(Tôi mệt, vì vậy tôi sẽ đi ngủ sớm.)

2. My sister is good at school, but I’m not.

(Em gái tôi học giỏi, nhưng tôi thì không.)

3. We trained hard, so we won the game.

(Chúng tôi đã tập luyện chăm chỉ, vì vậy chúng tôi đã giành chiến thắng trong trò chơi.)

4. The programme is interesting, but it’s too long.

(Chương trình thú vị, nhưng nó quá dài.)

5. I’ll write him some instructions, and I hope he’ll follow them.

(Tôi sẽ viết cho anh ấy một số hướng dẫn, và tôi hy vọng anh ấy sẽ làm theo.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 7 – A CLOSER LOOK 1 trang 8 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 7 – COMMUNICATION trang 11 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 7 – A CLOSER LOOK 2 trang 9 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com