Giải Unit 7 – Communication trang 75 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 7. Can You Do This? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 7 – Communication trang 75 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 7. Can You Do This?

Communication trang 75 Tiếng Anh 6 Explore English

Interview your classmates. Find out what they can or can’t do

Trả lời:

Name: Mai Anh

1. Sing an English song ✔

2. Name five English- speaking countries ✔

3. Count backwards from 20 to 0 in 20 seconds

4. Say your phone number forwards and backwards

5. Say the months of the year in ten seconds ✔

6. Roll your tonger

7. Skateboard ✔

8. Make a cake ✔

Hướng dẫn dịch:

Tên: Mai Anh

1. Hát một bài hát tiếng Anh ✔

2. Kể tên 5 quốc gia nói tiếng Anh ✔

3. Đếm ngược từ 20 về 0 trong vòng 20 giây.

4. Đọc xuôi và đọc ngược số điện thoại của bạn.

5. Nói các tháng trong vòng 10 giây ✔

6. Uốn lưỡi

7. Trượt ván ✔

8. Làm bánh ✔


Bài trước:

👉 Giải Unit 7 – Pronunciation trang 75 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 7 – Reading trang 77 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 7 – Communication trang 75 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com