Giải Unit 7 – Pronunciation trang 75 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 7. Can You Do This? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 7 – Pronunciation trang 75 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 7. Can You Do This?

Pronunciation trang 75 Tiếng Anh 6 Explore English

Can and Can’t

Giải bài A trang 75 Tiếng Anh 6 CD

Listen and repeat.

(Nghe và đọc lại)

1. can, I can sing.

2. can’t, I can’t play the piano.


Giải bài B trang 75 Tiếng Anh 6 CD

Listen. Do you hear can or can’t. Circle the correct words.

(Nghe. Bạn nghe thấy can hay là can’t. Khoanh tròn vào đáp án đúng)

1. can can’t 2. can can’t 3. can can’t
4. can can’t 5. can can’t 6. can can’t

Nội dung bài nghe:

1. I can swim.

2. He can’t play golf.

3. She can’t dance well.

4. He can skate.

5. She can speak French.

6. We can’t play tennis.

Hướng dẫn dịch bài nghe:

1. Tớ có thể bơi.

2. Anh ấy không thể chơi gôn.

3. Cô ấy không thể nhảy tốt.

4. Anh ấy có thể trượt băng.

5. Cô ấy có thể nói tiếng Pháp.

6. Chúng tớ không thể chơi quần vợt.

Trả lời:

1. can 2. can’t 3. can’t 4. can 5. can 6. can’t

Giải bài C trang 75 Tiếng Anh 6 CD

Work with a partner. Take turns to read these sentences.

(Làm việc cùng đối tác. Thay phiên nhau đọc những câu này.)

1. I can paint.

(Tôi có thể vẽ.)

2. I can’t sing.

(Tôi không thể hát.)

3. I can surf.

(Tôi có thể lướt sóng.)

4. He can’t speak Vietnamese.

(Anh ấy không nói được tiếng Việt.)

5. She can speak French.

(Cô ấy có thể nói tiếng Pháp.)

6. They can’t play tennis.

(Họ không thể chơi quần vợt.)


DO YOU KNOW?

(Em có biết?)

A free diver is someone who can dive without _____.

a. friends

b. breathing equipment.

c. paying

Trả lời:

A free diver is someone who can dive without breathing equipment.

(Thợ lặn tự do là người có thể lặn mà không cần thiết bị thở.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 7 – The Real World trang 74 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 7 – Communication trang 75 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 7 – Pronunciation trang 75 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com