Giải Unit 7 – Comprehension trang 78 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 7. Can You Do This? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 7 – Comprehension trang 78 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 7. Can You Do This?

Comprehension trang 78 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài A trang 78 Tiếng Anh 6 CD

Choose the correct answers for Animal smarts

(Chọn đáp án đúng dựa trên nội dung đoạn văn Animal Smarts)

1. Main idea What is the article about?

a. a smart animal

b. bonobo chimpanzees

c. azooin the United States

2. Detail Where are bonobo chimpanzees from?

a. Africa

b. Europe

c. Asia

3. Vocabulary The word “understand” means ____. (line 6)

a. say

b. use

c. know the meaning of

4. Inference How does Kanzi communicate what he wants?

a. by pointing to pictures

b. by writing words

c. by making sounds

5. Detail According to the article, Kanzi’s son Teco can ___.

a. make a fire

b. use a computer

c. play the piano

Trả lời:

1- a: a smart animal

2- a: Africa

3 – c:  know the meaning of

4 – a: by pointing to pictures

5 – b: use a computer

Hướng dẫn dịch:

1. Bài đọc trên nói về gì? Một loài động vật thông minh.

2. Tinh tinh bonono đến từ đâu? Châu Phi.

3. Từ “understand” ở dòng 6 nghĩa là biết nghĩa của cái gì đó.

4. Làm thế nào để Kanzi chỉ ra được cái nó muốn? Bằng cách chỉ vào bức tranh.

5.  Theo như bài đọc trên thì con trai của Kanzi, Teco có thể sử dụng máy tính.


Giải bài B trang 78 Tiếng Anh 6 CD

Complete the chart. According to the article, what can Kanzi do? What can’t Kanzi do?

(Hoàn thành bảng sau. Dựa trên nội dung đoạn văn, Kanzi có thể làm gì và những điều Kanzi không thể làm?)

Trả lời:

What can Kanzi do? What can’t Kanzi do?
– Communicate with humans

– Understand about 3000 English words

– Use computer to say about 500 words

– Make a fire

– Cook marshmallows

– Play the piano

– Sing

– Speak

Hướng dẫn dịch:

Kanzi có thể làm gì? Kanzi không thể làm gì
– Giao tiếp với con người

– Hiểu khoảng 3000 từ Tiếng Anh

– Sử dụng máy tính để nói khoảng 500 từ

– Nhóm lửa

– Làm kẹo dẻo

– Chơi piano

– Hát

– Nói


Giải bài C trang 78 Tiếng Anh 6 CD

C. CRITICAL THINKING

Talk with a partner. What would you teach your pet to do?

(Nói với bạn cùng nhóm của mình? Bạn sẽ dạy thú cưng của mình làm gì?)

Trả lời:

If I had a pet, I would have a parrot. I could teach him how to mimic how people talk. It would be very interesting.

(Nếu tớ có một thú cưng, tớ muốn có một chú vẹt. Tớ có thể dạy nó nhại lại cách mà người khác nói.Nó sẽ hết sức là thú vị.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 7 – Reading trang 77 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 7 – Writing trang 78 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 7 – Comprehension trang 78 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com