Giải Unit 7 – SONG trang 121 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 7. Growing up sgk Tiếng Anh 6 – Friends Plus bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải Unit 7 – SONG trang 121 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Language focus, Vocabulary and listening, Clil, Culture, Puzzles and games, Extra listening and speaking, Song, Progress review, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 7. Growing up

SONG trang 121 Tiếng Anh 6 Friends Plus

Giải bài 1 trang 121 Tiếng Anh 6 CTST

Look at the picture and listen to the song .Which boy is in the song?

(Nhìn vào bức tranh, nghe bài hát. Chàng trai nào có trong bài hát?)

Trả lời:

The boy number 1.

(Chàng trai số 1.)


Giải bài 2 trang 121 Tiếng Anh 6 CTST

Look at the song and correct the words in blue. Then listen again and check.

(Nhìn vào bài hát và sửa các từ có màu xanh. Sau đó nghe lại và kiểm tra.)

Trả lời:

1. at school → on holiday 2. town → city
3. walked → wentg 4. short → tall
5. beard → moustache 6. finished → left
7. do → be 8. found → got
9. work → travel 10. tried → wanted

Giải bài 3 trang 121 Tiếng Anh 6 CTST

Match phrases 1-5 with phrases a-e to make questions.

(Nối các cụm từ 1-5 với các cụm a-e để đặt câu hỏi.)

1. Where did you a. friend when you were nine?
2. What did you look b. come to school this morning?
3. Who was your best c. like when you were seven?
4. How did you d. live when you were young?
5. When did you start e. learning English?

Trả lời:

1 – d: Where did you live when you were young?

(Bạn sống ở đâu khi bạn còn nhỏ?)

2 – c: What did you look like when you were seven?

(Bạn trông như thế nào khi bạn 7 tuổi?)

3 – a: Who was your best friend when you were nine?

(Ai là bạn thân nhất của bạn khi bạn 9 tuổi?)

4 – b: How did you come to school this morning?

(Bạn đi học như thế nào?)

5 – e: When did you start learning English?

(Khi nào bạn bắt đầu học Tiếng Anh?)


Giải bài 4 trang 121 Tiếng Anh 6 CTST

Answer the questions in exercise 3. Compare with a partner.

(Trả lời câu hỏi ở bài tập 3. So sánh với bạn cùng nhóm của mình).

Trả lời:

A: Where did you live when you were young?

(Bạn sống ở đâu khi bạn còn nhỏ?)

B: I used to live in Ha Nam when I was young.

(Tôi sống ở Hà Nam khi còn nhỏ.)

A: What did you look like when you were seven?

(Bạn trông như thế nào khi bạn 7 tuổi?)

B: I looked a bit tall and skinny.

(Tôi trông hơi cao và gầy)

A: Who was your best friend when you were nine?

(Ai là bạn thân nhất của bạn khi bạn 9 tuổi?)

B: Nam was my best friend.

(Nam là bạn thân nhất của tôi.)

A: How did you come to school this morning?

(Bạn đi học như thế nào?)

B: I walked to school.

(Tôi đi bộ đến trường)

A: When did you start learning English?

(Khi nào bạn bắt đầu học Tiếng Anh?)

B: I started learning English when I was seven.

(Tôi bắt đầu học tiếng anh từ khi lên 7.)


Giải bài 5 trang 121 Tiếng Anh 6 CTST

USE IT! Work in pairs. Imagine you are sixty years old. Talk about The story of your life with the ideas in the box or your own ideas. Who has got the most interesting life?

(Làm việc theo cặp. Hãy tưởng tượng bạn sáu mươi tuổi. Nói về câu chuyện của cuộc đời bạn với những ý tưởng trong hộp hoặc ý tưởng của riêng bạn. Ai đã có cuộc sống thú vị nhất?)

Trả lời:

1. I was born in Thai Binh.

(Tớ sinh ra ở Thái Bình.)

2. When I was young, I liked reading comics.

(Khi tớ còn nhỏ, tớ thích đọc truyện tranh.)

3. I wanted to be a tour guide.

(Tớ muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch.)

4. I grew up in Thai Binh.

(Tớ lớn lên ở Thái Bình.)

5. When I left school, I came home.

(Khi tớ tan học, tớ trở về nhà.)

6. My first job was a teaching assistant.

(Công việc đầu tiên của tớ là trợ giảng.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 7 – EXTRA LISTENING AND SPEAKING trang 116 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 8 – VOCABULARY trang 96 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 7 – SONG trang 121 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com