Giải Unit 7 – EXTRA LISTENING AND SPEAKING trang 116 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 7. Growing up sgk Tiếng Anh 6 – Friends Plus bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải Unit 7 – EXTRA LISTENING AND SPEAKING trang 116 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Language focus, Vocabulary and listening, Clil, Culture, Puzzles and games, Extra listening and speaking, Song, Progress review, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 7. Growing up

EXTRA LISTENING AND SPEAKING trang 116 Tiếng Anh 6 Friends Plus

Giải bài 1 trang 116 Tiếng Anh 6 CTST

Look at the photos A-C. Match the photos with the activities.

(Nhìn vào các bức ảnh A-C. Ghép các bức ảnh với các hoạt động.)

Trả lời:

1 – B: a school trip

(một chuyến đi học)

2 – C: a family reunion

(đoàn tụ gia đình)

3 – A: an after-school club

(câu lạc bộ sau giờ học)


Giải bài 2 trang 116 Tiếng Anh 6 CTST

Study the Key Phrases. Listen and complete the sentences about photo A  with the correct name.

(Nghiên cứu các Cụm từ chính. Nghe và hoàn thành các câu về ảnh A với tên đúng.)

Trả lời:

1. Amy 2. Jack 3. Beth

Giải bài 3 trang 116 Tiếng Anh 6 CTST

Listen again and answer the questions.

(Nghe lại lần nữa và trả lời câu hỏi)

1. Why wasn’t Mark in the photo?

(Tại sao Mark không có trong ảnh?)

2. What did they make?

(Họ đã làm gì?)

3. Who made the best cake?

(Ai làm bánh ngon nhất?)

4. Who took the photo?

(Ai là người chụp bức ảnh?)

Trả lời:

1. Because he went to see the doctor.

(Vì anh ấy đi khám bệnh.)

2. They made chocolate cakes.

(Họ đã làm bánh sô cô la.)

3. Beth made the best cakes.

(Beth làm những chiếc bánh ngon nhất.)

4 Suzi took the photos.

(Suzi đã chụp ảnh.)


Giải bài 4 trang 116 Tiếng Anh 6 CTST

Look at photo B. Listen and repeat the dialogue.

(Nhìn vào bức tranh B. Nghe và lặp lại đoạn hội thoại.)

Mark: Hey Suzi. I’ve got a good photo. It’s from our school trip last year.

(Hey Suzi. Tớ có một bức ảnh  đẹp lắm. Nó là từ chuyển đi dã ngoại của trường chúng ta năm ngoái.)

Suzi: Who’s that on the left with the long curly hair?

(Ai ở phía bên trái với mái tóc dài xoăn ý.)

Mark: That’s Kirsten. She’s in Grade 6. She’s great at climbing.

(Đó là Kristen. Cô ấy học  lớp 6. Cô ấy rất giỏi leo núi.)

Suzi: Is that you in the middle?

(Có phải bạn ở giữa không?)

Mark: Yes. Why?

(Ừ. Sao vậy?)

Suzi: I didn’t recognise you! And who’s that on the right?

(Tớ không nhận ra cậu . Vậy ai ở phía bên phải đấy?)

Mark: That’s Ben. I love his new glasses.

(Đấy là Ben không. Tớ thích cái kính mới của anh ấy.)


Giải bài 5 trang 116 Tiếng Anh 6 CTST

Work in pairs. Look at photo C. Imagine this is your family. Then ask and answer questions using the Key Phrases.

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào bức ảnh C. Hãy tưởng tượng đây là gia đình của bạn. Sau đó hỏi và trả lời các câu hỏi bằng các Cụm từ chính.)

Trả lời:

A: Who is the man on the left?

(Người đàn ông bên trái là ai?)

B: That’s my father. He is a teacher.

(Đó là ba tôi. Ông ấy là một giáo viên)

A: Who is the man next to your father?

(Người đàn ông bên cạnh cha bạn là ai?)

B: He is my grandfather.

(Đấy là ông nội của tôi)


Bài trước:

👉 Giải Unit 7 – PLUZZLES AND GAMES trang 95 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 7 – SONG trang 121 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 7 – EXTRA LISTENING AND SPEAKING trang 116 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com