Giải Unit 8 – EXTRA LISTENING AND SPEAKING trang 117 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 8. Going away sgk Tiếng Anh 6 – Friends Plus bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải Unit 8 – EXTRA LISTENING AND SPEAKING trang 117 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Language focus, Vocabulary and listening, Clil, Culture, Puzzles and games, Extra listening and speaking, Song, Progress review, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 8. Going away

EXTRA LISTENING AND SPEAKING trang 117 Tiếng Anh 6 Friends Plus

Giải bài 1 trang 117 Tiếng Anh 6 CTST

Match the symbols 1-5 with the words in the box.

(Nối các biểu tượng từ 1-5 với các từ trong bảng.)

Trả lời:

1. temperature (nhiệt độ) 2. rain (mưa) 3. sun (mặt trời) 4. cloud (mây) 5. wind (gió)

Giải bài 2 trang 117 Tiếng Anh 6 CTST

Study the Key Phrases. Then listen to the weather forecast and complete the table with information.

(Nghiên cứu các Cụm từ Chính. Sau đó nghe dự báo thời tiết và điền thông tin vào bảng.)

Trả lời:

1. cloudy 2. 21 degrees 3. cloudy with some sun
4. 27 degrees 5. (very) windy 6. 20 degrees

Giải bài 3 trang 117 Tiếng Anh 6 CTST

Listen again and answer the questions.

(Nghe lại lần nữa và trả lời câu hỏi.)

1. What’s the weather like today?

(Thời tiết hôm nay như thế nào?)

2. What day of the week is the weather forecast for?

(Dự báo thời tiết cho ngày nào trong tuần?)

3. What will the weather be like near Aberdeen?

(Thời tiết gần Aberdeen sẽ như thế nào?)

4. What month is it?

(Bây giờ là tháng mấy?)

5. Why is it cooler on the south coast?

(Tại sao ở bờ biển phía nam mát hơn?)

Trả lời:

1. It’s lovely and sunny.

(Trời nắng đẹp.)

2. It is Saturday.

(Hôm nay là thứ bảy.)

3. It will be rainy and not very hot.

(Trời sẽ mưa và không nóng lắm.)

4. It is August.

(Bây giờ là tháng tám.)

5. Because it’s very windy.

(Bởi vì trời rất gió.)


Giải bài 4 trang 117 Tiếng Anh 6 CTST

Listen and repeat th dialogue.

(Nghe và nói lại đoạn hội thoại.)

Anita: I’m going to be in Brighton at the weekend. What will the weather be like?

Sam: I think it’ll be sunny.

Anita: What about the temperature?

Sam: It’ll be about twenty degrees.

Anita: Will it be windy?

Sam: Yes, it will.

Hướng dẫn dịch:

Anita: Tớ sẽ đến Brighton vào cuối tuần. Thời tiết ở đấy thế nào?

Sam: Tớ nghĩ trời sẽ nắng.

Anita:Thế còn về nhiệt độ thì sao?

Sam: Nó sẽ vào khoảng 20°C

Anita: Trời sẽ có gió chứ?

Sam: Có.


Giải bài 5 trang 117 Tiếng Anh 6 CTST

USE IT! Workin pairs. Look at the map. Prepare and practise a new dialogue using the Key Phrases and the dialogue in exercise 4.

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào bản đồ. Chuẩn bị và thực hành một đoạn hội thoại mới sử dụng Cụm từ khóa và đoạn hội thoại trong bài tập 4.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 8 – PLUZZLES AND GAMES trang 105 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Bài tiếp theo:

👉 Giải PROGRESS REVIEW 4 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 8 – EXTRA LISTENING AND SPEAKING trang 117 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com