Giải Unit 9 – COMMUNICATION trang 30 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 9: CITIES OF THE WORLD sgk Tiếng Anh 6 – Global Success bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải Unit 9 – COMMUNICATION trang 30 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Getting Started, A Closer Look, Communication, Skills, Looking back, Project, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 9: CITIES OF THE WORLD

COMMUNICATION trang 30 Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success

Everyday English

Expressing exclamations with What.

(Bày tỏ sự cảm thán với What)

Giải bài 1 trang 30 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Look at the picture. Listen and read the exclamations.

(Nhìn vào bức tranh. Nghe và đọc các câu cảm thán)

1. What a nice city!

(Thật là một thành phố tốt đẹp!)

2. What a clear sky!

(Thật là một bầu trời trong sáng!)

3. What tall buildings!

(Nhà cao tầng nào!)


Giải bài 2 trang 30 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Work in pairs. Look at the picture below and say what you think by using excalmations with What. You may use a suggestions below

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào hình bên dưới và nói những gì bạn nghĩ bằng cách sử dụng câu cảm thán với What. Bạn có thể sử dụng một gợi ý bên dưới )

– happy / beautiful children

– colourful / nice picture

– sunny / beautiful weather

– small / cute boy

– beautiful / colourful apple trees

Trả lời:

– What happy and beautiful children!

(Hạnh phúc và trẻ đẹp!)

– What a colorful and nice picture!

(Thật là một bức tranh đầy màu sắc và đẹp!)

– What sunny and beautiful weather!

(Trời nắng đẹp làm sao!)

– What a small and cute boy!

(Thật là một cậu bé nhỏ nhắn và dễ thương!)

– What beautiful and colorful apple trees!

(Cây táo đẹp và nhiều màu sắc làm sao!)


City landmarks

(Những địa điểm nổi bật trong thành phố)

Giải bài 3 trang 31 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Work in pairs. Write the names of the landmarks under the correct pictures.

(Làm việc theo cặp. Viết tên của các địa danh và sắp xếp các hình ảnh chính xác.)

Eiffel Tower       Big Ben       Sydney Opera House        Merlion

Trả lời:

1. Merlion

2. Big Ben

3. Sydney Opera House

4. Eiffel Tower


Giải bài 4 trang 31 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Write the names of the landmarks in 3 for the descriptions.

(Viết tên của các địa danh trong câu 3 cho phần mô tả.)

1. ______

This tower is on the bank of the River Thames in London. In the tower, there’s a big cock and a bell.

(Tòa tháp này nằm trên bờ của Sông Thames ở London. Trong tháp,có một cái đồng hồ lớn và một cái chuông.)

2. ______

It’s a theatre on Sydney Harbour. Its roots are white and look like shells. Visitors from all over the world come to see it.

(Đó là một nhà hát trên Cảng Sydney. Nó là mái nhà có màu trắng và trông giống như Vỏ sò. Du khách từ khắp nơi trên thế giới đến để xem nó.)

3. ______

This famous tower is in Paris. Every year, milions of visitors climb to its top to see the whole view of Paris.

(Tòa tháp nổi tiếng này ở Paris. Mỗi hàng năm, hàng triệu du khách leo lên trên cùng để ngắm toàn cảnh Paris.)

4. ______

It has the head of a lion and the body of a fish. It’s a famous landmark in Singapore.

(Nó có đầu của một con sư tử và cơ thể của một con cá. Đó là một địa danh nổi tiếng ở Singapore.)

Trả lời:

1. Big Ben

2. Sydney Opera House

3. Eiffel Tower

4. Merlion


Giải bài 5 trang 31 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Work In pairs. Read the questions and circle the correct answers.

1. Which city is nearer to Ha Noi than the others?

A. Berlin

B. Bangkok

C. Tokyo

2. The people of Quang Nam are proud of their ancient town, ______.

A. Hoi An

B. SaPa

C. Bach Ma

3. Phnom Penh is the capital city of ______.

A. Indonesia

B. the Philippines

C. Cambodia

4. For children, California is famous for its ______.

A. Disneyland Park

B. Golden Gate Bridge

C. national parks

Trả lời:

1. B 2. A 3. C 4. A

1. Which city is nearer to Ha Noi than the others? – Bangkok

(Thành phố nào gần Hà Nội hơn những thành phố khác? – Băng Cốc.)

2. The people of Quang Nam are proud of their ancient town, Hoi An.

(Người dân Quảng Nam tự hào về phố cổ, Hội An.)

3. Phnom Penh is the capital city of Cambodia.

(Phnom Penh là thủ đô của Cam-pu-chia.)

4. For children, California is famous for its Disneyland Park.

(Đối với trẻ em, California nổi tiếng với Disneyland Park.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 9 – A CLOSER LOOK 2 trang 29 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 9 – SKILLS 1 trang 32 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 9 – COMMUNICATION trang 30 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com