Giải Unit 9 – GETTING STARTED trang 26 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 9: CITIES OF THE WORLD sgk Tiếng Anh 6 – Global Success bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải Unit 9 – GETTING STARTED trang 26 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Getting Started, A Closer Look, Communication, Skills, Looking back, Project, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 9: CITIES OF THE WORLD

GETTING STARTED trang 26 Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success

What nice photo!

(Những bức ảnh đẹp!)

Giải bài 1 trang 26 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Mai: Tom, are these photos from your holidays?

Tom: Yes, they are. This is Sydney, a city in Australia.

Mai: What’s it like?

Tom: It’s exciting with a lot of beaches.

Mai: What a beautiful place!

Tom: Yes, its beaches are very clean.

Mai: Wonderful. Oh, this is London. Isn’t it raining? What bad weather!

Tom: Yes, it rains all the time. Can you see Big Ben?

Mai: Yeah… on the River Thames. It’s a landmark of London.

Tom: It is. And this is Times Square in New York, crowded but interesting.

Mai: You’re lucky to visit many places.

Tom: I am. What about your holidays?

Mai: Here are some photos of mine. This is…

Hướng dẫn dịch:

Mai: Tom, đây có phải là những bức ảnh chụp ngày nghỉ của bạn không?

Tom: Đúng vậy. Đây là Sydney, một thành phố ở Úc.

Mai: Nó như thế nào?

Tom: Rất thú vị với rất nhiều bãi biển.

Mai: Thật là một nơi tuyệt đẹp!

Tom: Đúng vậy, những bãi biển của nó rất sạch.

Mai: Tuyệt vời. Ồ, đây là London. Trời không mưa phải không? Trông thời tiết thật tệ!

Tom: Đúng vậy, trời mưa suốt. Bạn có thấy Big Ben không?

Mai: Ừ … trên sông Thames. Đó là một địa danh của London.

Tom: Đúng vậy. Còn đây là Quảng trường Thời đại ở New York, đông đúc nhưng thú vị.

Mai: Bạn thật may mắn khi được đến thăm nhiều nơi.

Tom: Đúng vậy. Còn bạn thì sao?

Mai: Đây là một số hình ảnh của tôi. Đây là…


Giải bài 2 trang 27 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Write the name of the cities in the correct place.

(Viết tên các thành phố vào đúng chỗ.)

Trả lời:

1. New York

2. London

3. Sydney


Giải bài 3 trang 27 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Read the conversation again and match the cities with the adjectives describing them.

(Đọc lại đoạn hội thoại và nối các thành phố với các tính từ tương ứng.)

1. Sydney a. rainy
2. London b. crowded
3. New York c. exciting
d. beautiful
e. interesting

Trả lời:

1 – c, d 2 – a 3 – b, e

1 – c, d: Sydney – exciting, beautiful

(Sydney – thú vị, đẹp)

2 – a: London – rainy

(London – nhiều mưa)

3 – b, e: New York – crowded, interesting

(New York – đông đúc, thú vị)


Giải bài 4 trang 27 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Match the cities with their landmark.

(Ghép các thành phố với địa danh của chúng.)

Trả lời:

1 – c: Ha Noi

2 – d: London

3 – a: New York

4 – b: Sydney


Giải bài 5 trang 27 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Game: What the city is it?

(Trò chơi: Nó là thành phố nào?)

A: What’s it like?

(Nó như thế nào?)

B: It has beautiful beaches.

(Nó có những bãi biển đẹp.)

C: Is it in Australia?

(Nó ở Úc phải không?)

B: Yes, it is.

(Đúng vậy.)

A: It’s Sydney.

(Đó là Sydney.)

B: Right.

(Đúng vậy.)

Trả lời:

A: What’s it like?

(Nó như thế nào?)

B: It has a lot of historic places.

(Nó có rất nhiều địa điểm lịch sử.)

A: Is it in Viet Nam?

(Nó ở Việt Nam phải không? )

B: It’s Ha Noi.

(Đó là Hà Nội.)

A: Right.

(Đúng vậy.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 8 – PROJECT trang 25 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 9 – A CLOSER LOOK 1 trang 28 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 9 – GETTING STARTED trang 26 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com