Giải Unit 9 – A CLOSER LOOK 1 trang 28 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 9: CITIES OF THE WORLD sgk Tiếng Anh 6 – Global Success bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải Unit 9 – A CLOSER LOOK 1 trang 28 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Getting Started, A Closer Look, Communication, Skills, Looking back, Project, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 9: CITIES OF THE WORLD

A CLOSER LOOK 1 trang 28 Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success

Vocabulary

Giải bài 1 trang 28 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Fill each box with an adjective.

(Điền vào mỗi ô với một tính từ.)

rainy   friendly   tasty   old   exciting    helpful    delicious    sunny

Trả lời:

• city – old, exciting (thành phố – cũ, thú vị)

• food – tasty, delicious (đồ ăn – ngon, ngon tuyệt)

• people – friendly, helpful (con người – thân thiện, hữu ích)

• weather – rainy, sunny (thời tiết – mưa, nắng)


Giải bài 2 trang 28 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Complete the sentences with the words in 1.

(Hoàn thành các câu với các từ trong bài 1.)

1. – What’s the weather like in Sydney in summer? – It’s _______ and dry.

2. I love the _______ buildings in Edinburgh. I feel that they can tell stories.

3. There are so many things to do in New York. It’s very _______.

4. The people in my city are _______ and helpful.

5. Ha Noi is famous for its _______ street food.

Trả lời:

1. sunny 2. old 3. exciting 4. friendly 5. delicious / tasty

1. What’s the weather in Sydney in summer? – It’s sunny and dry.

(Thời tiết ở Sydney vào mùa hè như thế nào? – Trời nắng và khô.)

2. I love the old buildings in Edinburgh. I feel that they can tell stories.

(Tôi yêu những tòa nhà cổ kính ở Edinburgh. Tôi cảm thấy rằng họ có thể kể những câu chuyện.)

3.There are so many things to do in New York. It’s very exciting.

(Có quá nhiều thứ để làm ở New York. Nó rất thú vị.)

4. The people in my city are friendly and helpful.

(Người dân trong thành phố của tôi rất thân thiện và hữu ích)

5.Ha Noi is famous for its delicious / tasty street food.

(Hà Nội nổi tiếng với những món ăn đường phố ngon.)


Giải bài 3 trang 28 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Write the words/phrases below under the correct pictures.

(Viết các từ / cụm từ bên dưới dưới các hình ảnh đúng.)

stall       street food         palace       floating market

Trả lời:

1. palace: (cung điện) 2. floating market: (chợ nổi)
3. street food: (thức ăn đường phố) 4. stall: (quầy hàng)

Pronunciation

/əʊ/ và /aʊ/

Giải bài 4 trang 28 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Listen and write the words in the correct column. Then listen and repeat.

(Nghe và viết các từ vào đúng cột. Sau đó nghe và lặp lại.)

boat    house    town     tower     postcard     crowded     coast     pagoda
/əʊ/ /aʊ/

Trả lời:

/əʊ/ /aʊ/
boat /bəʊt/ (con thuyền) house /hs/ (nhà)
postcard /ˈpəʊstkɑːd/ (bưu thiếp) town /tn/ (thị trấn)
coast /kəʊst/ (bờ biển) crowded /ˈkrdɪd/ (đông đúc)
pagoda /pəˈɡəʊdə/ (chùa) tower /ˈtə(r)/ (tháp)

Giải bài 5 trang 28 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Listen and repeat. Pay attention to the underlined words.

(Lắng nghe và lặp lại. Chú ý đến những từ được gạch chân.)

1. The town is crowded at the weekend.

(Thị trấn cuối tuần đông đúc.)

2. There’s lots of snow in Tokyo in winter.

(Có rất nhiều tuyết ở Tokyo vào mùa đông.)

3. It’s very cold on the boat.

(Trên thuyền rất lạnh.)

4. He’s running around the house.

(Anh ấy đang chạy quanh nhà.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 9 – GETTING STARTED trang 26 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 9 – A CLOSER LOOK 2 trang 29 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 9 – A CLOSER LOOK 1 trang 28 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com