HĐTH&TN: Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn giải Bài Hoạt động thực hành trải nghiệm sgk Toán 6 tập 2 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài HĐTH&TN: Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


VẼ HÌNH ĐƠN GIẢN VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA


VẼ HÌNH THOI


VẼ HÌNH LỤC GIÁC ĐỀU


VẼ HÌNH TỰ DO


MỘT SỐ TÍNH NĂNG HỖ TRỢBÀI TẬP

Giải bài tập trang 107 Toán 6 tập 2 KNTT

Em hãy về những hình sau bằng phần mềm GeoGebra, sau đó dùng công cụ đối xứng để được hình có trục đối xứng nhé!

Bài giải:

Nhấn chuột phải vào vùng làm việc, chọn “Hệ trục tọa độ”.

♦ Hình 1:

– Chọn Điểm mới để vẽ các điểm A, B, C, D, E, F, G, H.

– Chọn Đoạn thẳng để vẽ các đoạn thẳng AB, AC, CD, EF, FG, GH.

– Chọn Đối xứng qua đường thẳng:

+ Nháy chuột trái vào đoạn thẳng AC → Nháy chuột trái vào đoạn thẳng AB, ta được đoạn thẳng đối xứng với AC qua AB.

+ Tương tự đối với các đoạn thẳng CD, EF, FG, GH.

Ta được hình có trục đối xứng là AB.

♦ Hình 2:

– Chọn Điểm mới để vẽ các điểm A,B,C,D,E,F, G. Nháy chuột phải vào điểm G, chọn Hiển thị đói tượng.

– Chọn Đoạn thẳng để vẽ các đoạn thẳng AB, AC, CD, ED, EF, FG.

– Chọn Đối xứng qua đường thẳng:

+ Nháy chuột trái vào đoạn thẳng AC → Nháy chuột trái vào đoạn thẳng AB, ta được đoạn thẳng đối xứng với AC qua AB.

+ Tương tự đối với các đoạn thẳng CD, ED, EF, FG.

Ta được hình có trục đối xứng là AB.

♦ Hình 3:

– Chọn Đường tròn khi biết tâm và bán kính để vẽ đường tròn tâm A, tâm C, Bán kính 1.

– Chọn Điểm mới để vẽ điểm D, E.

– Chọn Đường thẳng đi qua 2 điểm, vẽ đường thẳng DE.

– Chọn Giao điểm 2 đối tượng, nháy chuột trái vào đường thẳng DE và đường tròn tâm A. Ta được điểm B.

– Chọn Đối xứng qua đường thẳng:

+ Nháy chuột trái vào đường tròn tâm A → Nháy chuột trái vào đoạn thẳng DB, ta được đường tròn đối xứng với đường tròn tâm A qua DE.

+ Tương tự đối với đường tròn tâm C.

Ta được hình có trục đối xứng là DE.


Bài trước:

👉 HĐTH&TN: Hoạt động thể thao nào được yêu thích nhất trong hè? sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Giải Bài tập ôn tập cuối năm sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn giải HĐTH&TN: Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com