Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 trang 119 120 sgk Toán 7 tập 2 Cánh Diều

Hướng dẫn giải Bài tập cuối chương VII sgk Toán 7 tập 2 bộ Cánh [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 118 sgk Toán 7 tập 2 Cánh Diều

Hướng dẫn giải Bài §13. Tính chất ba đường cao của tam giác sgk Toán [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 trang 115 sgk Toán 7 tập 2 Cánh Diều

Hướng dẫn giải Bài §12. Tính chất ba đường trung trực của tam giác sgk Toán [...]

Giải bài 1 2 3 trang 111 sgk Toán 7 tập 2 Cánh Diều

Hướng dẫn giải Bài §11. Tính chất ba đường phân giác của tam giác sgk Toán [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 trang 107 sgk Toán 7 tập 2 Cánh Diều

Hướng dẫn giải Bài §10. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác sgk Toán [...]

Giải bài 1 2 3 4 trang 103 sgk Toán 7 tập 2 Cánh Diều

Hướng dẫn giải Bài §9. Đường trung trực của một đoạn thẳng sgk Toán 7 tập [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 trang 99 sgk Toán 7 tập 2 Cánh Diều

Hướng dẫn giải Bài §8. Đường vuông góc và đường xiên sgk Toán 7 tập 2 [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 trang 96 sgk Toán 7 tập 2 Cánh Diều

Hướng dẫn giải Bài §7. Tam giác cân sgk Toán 7 tập 2 bộ Cánh Diều. [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 91 92 sgk Toán 7 tập 2 Cánh Diều

Hướng dẫn giải Bài §6. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc – [...]

Giải bài 1 2 3 4 trang 86 87 sgk Toán 7 tập 2 Cánh Diều

Hướng dẫn giải Bài §5. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh – [...]