Giải bài 1 2 3 4 5 trang 65 66 sgk Toán 6 tập 2 Cánh Diều

Hướng dẫn giải Bài §9. Tỉ số. Tỉ số phần trăm sgk Toán 6 tập 2 bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 trang 65 66 sgk Toán 6 tập 2 Cánh Diều bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


§9. TỈ SỐ. TỈ SỐ PHẦN TRĂM

Câu hỏi khởi động trang 61 Toán 6 tập 2 CD

Số Pi được người Ba-bi-lon (Babylon) cổ đại phát hiện gần bốn nghìn năm trước và được biểu diễn bằng chữ cái Hy Lạp π từ giữa thế kỉ XVIII. Số π thể hiện mối liên hệ đặc biệt giữa độ dài của một đường tròn với độ dài đường kính của đường tròn đó.

Mối liên hệ đặc biệt giữa độ dài của một đường tròn với độ dài đường kính của đường tròn đó là gì?

Trả lời:

Tỉ lệ giữa độ dài của một đường tròn với độ dài đường kính của đường tròn đó là: $(π.d):d=π$

Vậy tỉ lệ độ dài của một đường tròn với độ dài đường kính của đường tròn đó luôn bằng $π$.


I. TỈ SỐ

Hoạt động 1 trang 61 Toán 6 tập 2 CD

Viết thương trong phép chia số 1 000 cho số 10 để so sánh chúng.

Trả lời:

Thương 1 000 : 10 (cũng kí hiệu là \(\frac{1\,000}{10}\)) thể hiện sự so sánh số 1 000 với số 10.


Luyện tập vận dụng 1 trang 62 Toán 6 tập 2 CD

a) Viết tỉ số của: -5 và -7; 23,7 và 89,6; 4 và \(\frac{3}{7}\);

b) Trong các tỉ số đã viết, tỉ số nào là phân số?

Trả lời:

a) Tỉ số của -5 và -7; 23,7 và 89,6; 4 và \(\frac{3}{7}\) lần lượt là:

\(\frac{{ – 5}}{{ – 7}}\); \(\frac{{23,7}}{{89,6}}\); \(\frac{4}{\frac{3}{7}}\)

b) Trong các tỉ số trên có \(\frac{-5}{-7}\) là phân số.


Hoạt động 2 trang 62 Toán 6 tập 2 CD

Bạn Phương đi bộ với vận tốc 4 km/h. Bạn Quân đi bộ với vận tốc 5 km/h. Tính tỉ số giữa vận tốc của bạn Phương và vận tốc của bạn Quân.

Trả lời:

Để tính tỉ số giữa vận tốc của bạn Phương và vận tốc của bạn Quân, ta làm như sau:

Ta có: vận tốc của bạn Phương là 4 (km/h); vận tốc của bạn Quân là 5 (km/h).

Vậy tỉ số giữa vận tốc của bạn Phương và vận tốc của bạn Quân là:

\(\frac{Vận\, tốc\, của\, bạn\, Phương}{Vận\, tốc\, của\, bạn\, Quân}=\frac{4}{5}\)


Luyện tập vận dụng 2 trang 63 Toán 6 tập 2 CD

Trong không khí, ánh sáng chuyến động với vận tốc khoảng 300 000 km/s, còn âm thanh lan truyền với vận tốc khoảng 343,2 m/s. (Nguồn: https://vi.wikipedia.org)

Tính tỉ số của vận tốc ánh sáng và vận tốc âm thanh.

Trả lời:

Ta có:

Vận tốc chuyển động của ánh sáng là:

\(300\,000\,km/s = 300\,000\,000\,m/s\)

Vận tốc chuyển động của âm thanh là:

\(343,2\,m/s\)

Vậy tỉ số của vận tốc ánh sáng và vận tốc âm thanh là:

\(\frac{{300\,000\,000}}{{343,2}}\)\(\approx 874\,125,9\)


II. TỈ SỐ PHẦN TRĂM

Hoạt động 3 trang 63 Toán 6 tập 2 CD

Tính tỉ số phần trăm của 3 và 5.

Trả lời:

Tỉ số phần trăm của 3 và 5 là:

\(\frac{3}{5}.100\% = 60\% \)


Luyện tập vận dụng 3 trang 63 Toán 6 tập 2 CD

Tính tỉ số phần trăm của a và b với b lần lượt là các số sau: 10; 100; 1 000.

Trả lời:

Tỉ số phần trăm của a và b với b = 10 là:

\(\frac{a}{{10}}.100\% = 10a\% \)

Tỉ số phần trăm của a và b với b = 100 là:

\(\frac{a}{{100}}.100\% = a\% \)

Tỉ số phần trăm của a và b với b = 1000 là:

\(\frac{a}{{1000}}.100\% = \frac{a}{{10}}\% \)


Luyện tập vận dụng 4 trang 64 Toán 6 tập 2 CD

Tính tỉ số phần trăm (làm tròn đến hàng phần mười) của 12 và 35.

Trả lời:

Tỉ số phần trăm của 12 và 35 là:

\(\frac{{12.100}}{{35}}\% \approx 34,3\% \)

Vậy tỉ số phần trăm của 12 và 35 là $34,3\%$.


Hoạt động 4 trang 64 Toán 6 tập 2 CD

Xe ô tô tải đi với vận tốc 45 km/h, xe ô tô con đi với vận tốc 60 km/h.

Vận tốc của xe ô tô tải bằng bao nhiêu phần trăm vận tốc của xe ô tô con?

Trả lời:

Tỉ số vận tốc của xe ô tô tải và xe ô tô con là:

\(\frac{{45.100}}{{60}}\% = 75\% \).

Vậy vận tốc của xe ô tô tải bằng $75\%$ vận tốc của xe ô tô con.


Luyện tập vận dụng 5 trang 65 Toán 6 tập 2 CD

Theo http://vietnam.unfpa.org ngày 19/12/2017, dân số Việt Nam tính đến 0 giờ ngày 01/4/2019 là 96 208 984 người, trong đó có 47 881 061 nam và 48 327 923 nữ. Hãy tính tỉ số phần trăm của dân số nữ so với dân số cả nước (làm tròn đến hàng phần trăm).

Trả lời:

Tỉ số phần trăm của dân số nữ so với dân số cả nước là:

\(\frac{{48\,327\,923}}{{96\,208\,984}}\% = 50,23\% \)

Vậy tỉ số phần trăm của dân số nữ so với dân số cả nước là $50,23\%$.


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 4 5 trang 65 66 sgk Toán 6 tập 2 Cánh Diều. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 trang 65 Toán 6 tập 2 CD

Tính tỉ số của:

a) \(\frac{4}{3}m\) và \(75\,cm\);

b) \(\frac{7}{{10}}\) giờ và \(25\) phút;

c) \(10\,\,kg\) và \(10\) tạ.

Bài giải:

a) Đổi \(75\,cm = \frac{{75}}{{100}} = \frac{3}{4} \,m\)

⇒ Tỉ số: \(\frac{4}{3}:\frac{3}{4} = \frac{4}{3}.\frac{4}{3} =\frac{{16}}{9}\).

b) Đổi 25 phút = \(\frac{{25}}{{60}} = \frac{5}{{12}}\) giờ

⇒ Tỉ số: \(\frac{7}{{10}}:\frac{5}{{12}} = \frac{7}{{10}}.\frac{12}{{5}} = \frac{{42}}{{25}}\).

c) Đổi 10 tạ = 1000 kg

⇒ Tỉ số: \(10:1000 = \frac{1}{{100}}\).


Giải bài 2 trang 65 Toán 6 tập 2 CD

Tính tỉ số phần trăm (làm tròn đến hàng phần mười) của:

a) 16 và 75;

b) 6,55 và 8,1.

Bài giải:

a) Tỉ số phần trăm của 16 và 75 là:

\(\frac{{16}}{{75}}.100\% = 21,3\% \)

b) Tỉ số phần trăm của 6,55 và 8,1 là:

\(\frac{{6,55}}{{8,1}}.100\% = 80,9\% \)


Giải bài 3 trang 65 Toán 6 tập 2 CD

Một doanh nghiệp thống kê số lượng xi măng bán được trong bốn tháng cuối năm 2019 ở biểu đồ trong Hình 1.

a) Hỏi tháng nào doanh nghiệp bán được nhiều xi măng nhất? Ít xi măng nhất?

b) Tính tỉ số phần trăm của số lượng xi măng bán ra trong tháng 12 và tổng số lượng xi măng bán ra trong cả bốn tháng (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Bài giải:

a) Tháng 12 doanh nghiệp bán được nhiều xi măng nhất.

Tháng 9 và tháng 10 doanh nghiệp bán được ít xi măng nhất.

b) Lượng xi măng bán ra trong tháng 12 là:

\(30.4 + 15 = 135\) (tấn)

Tổng lượng xi măng bán ra trong cả bốn tháng là:

\(3.30 + 3.30 + 4.30 + 135 = 435\) (tấn)

Tỉ số phần trăm của số lượng xi măng bán ra trong tháng 12 và tổng lượng xi măng bán ra trong cả bốn tháng là:

\(\frac{{135}}{{435}}.100\% = 31\% \)


Giải bài 4 trang 66 Toán 6 tập 2 CD

Biểu đồ ở Hình 2 thống kê số giờ đọc sách của bạn Châu trong ba ngày cuối tuần.

a) Bạn Châu đọc sách nhiều nhất vào ngày nào?

b) Tính tỉ số phần trăm (làm tròn đến hàng phần mười) của tổng số giờ đọc sách của bạn Châu trong ba ngày cuối tuần so với tổng số giờ trong ba ngày cuối tuần.

Theo em, bạn Châu có nên dành nhiều thời gian để đọc sách hơn không?

Bài giải:

a) Bạn Châu đọc sách nhiều nhất vào ngày chủ nhật.

b) Tổng số giờ đọc sách của bạn Châu trong ba ngày cuối tuần là:

\(2 + 3 + 5 = 10\) (giờ)

Tổng số giờ trong ba ngày cuối tuần là:

\(24.3 = 72\)

Tỉ số phần trăm của tổng số giờ đọc sách của bạn Châu trong ba ngày cuối tuần so với tổng số giờ trong ba ngày cuối tuần là:

\(\frac{{10}}{{72}}.100\% = 13,9\% \)

Vậy bạn Châu nên dành nhiều thời gian để đọc sách hơn.


Giải bài 5 trang 66 Toán 6 tập 2 CD

Xếp loại thi đua ba tổ lao động của một đội sản xuất được thống kê như sau:

a) Mỗi tổ lao động có bao nhiêu người?

b) Đội trưởng thông báo rằng tỉ số phần trăm của số lao động giỏi ở cả đội so với số người ở cả đội là lớn hơn 53%. Thông báo đó của đội trưởng có đúng không?

Bài giải:

a) Tổ 1 có $17 + 8 + 5 = 30$ người.

Tổ 2 có $13 + 8 + 4 = 25$ người.

Tổ 3 có $13 + 7 + 5 = 25$ người.

b) Số lao động giỏi ở cả đội là:

\(17 + 13 + 13 = 43\) (người)

Số người ở cả đội là:

\(30 + 25 + 25 = 80\) (người)

Tỉ số phần trăm của số lao động giỏi ở cả đội so với số người ở cả đội là:

\(\frac{{43}}{{80}}.100\% = 53,75\% > 53\%\)

Vậy đội trưởng thông báo rằng tỉ số phần trăm của số lao động giỏi ở cả đội so với số người ở cả đội là lớn hơn $53\%$ là đúng.


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 4 trang 59 60 sgk Toán 6 tập 2 Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 69 70 sgk Toán 6 tập 2 Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 trang 65 66 sgk Toán 6 tập 2 Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com