Giải bài 1 2 trang 19 sgk Toán 7 tập 2 Cánh Diều

Hướng dẫn giải Bài §3. Biểu đồ đoạn thẳng sgk Toán 7 tập 2 bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải bài 1 2 trang 19 sgk Toán 7 tập 2 Cánh Diều bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 7.


§3. BIỂU ĐỒ ĐOẠN THẲNG

Câu hỏi khởi động trang 14 Toán 7 tập 2 CD


Biểu đồ Hình 11 biểu diễn thu nhập bình quân đầu người/năm của Việt Nam (tính theo đô la Mỹ) ở một số năm trong giai đoạn từ năm 1986 đến năm 2020.

Biểu đồ ở Hình 11 là loại biểu đồ gì?

Trả lời:

Biểu đồ Hình 11 là biểu đồ đoạn thẳng.


I. BIỂU ĐỒ ĐOẠN THẲNG

Hoạt động 1 trang 14 Toán 7 tập 2 CD

Quan sát biểu đồ thống kê ở Hình 11 và cho biết:

a) Đối tượng thống kê là gì và được biểu diễn trên trục nào?

b) Tiêu chí thống kê là gì và được biểu diễn trên trục nào?

c) Mỗi điểm đầu mút của các đoạn thẳng trong đường gấp khúc được xác định như thế nào?

Trả lời:

a) Đối tượng thống kê là các năm trong giai đoạn từ năm 1986 đến năm 2020. Cụ thể là các năm: năm 1986, năm 1991, năm 2010, năm 2017, năm 2018, năm 2019, năm 2020.

Đối tượng thống kê được biểu diễn trên trục ngang.

b) Tiêu chí thống kê là thu nhập bình quân đầu người/năm của Việt Nam theo đơn vị đô la Mỹ qua các năm vừa liệt kê trên.

Tiêu chí thống kê được biểu diễn trên trục thẳng đứng.

c) Mỗi điểm đầu mút của các đoạn thẳng trong đường gấp khúc được xác định bởi một năm thống kê và thu nhập bình quân đầu người của năm đó theo đơn vị đô la Mỹ.


Hoạt động 2 trang 16 Toán 7 tập 2 CD

Nêu một số dạng biểu diễn của một tập dữ liệu.

Trả lời:

Một tập dữ liệu có thể được biểu diễn dưới dạng dãy số liệu, biểu đồ đoạn thẳng, biểu đồ quạt tròn, …


II. PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÍ DỮ LIỆU BIỂU DIỄN BẰNG BIỂU ĐỒ ĐOẠN THẲNG

Hoạt động 3 trang 17 Toán 7 tập 2 CD

Biểu đồ đoạn thẳng trong Hình 17 biểu diễn nhiệt độ ở Hà Nội trong ngày 07/05/2021 tại một số thời điểm.

a) Nêu nhiệt độ lúc 7 h, 10 h, 13 h, 16 h, 19 h, 22 h.

b) Hãy nhận xét về sự thay đổi nhiệt độ trong các khoảng thời gian: 7 h – 10 h (tức là từ 7 h đến 10 h); 10 h – 13 h; 13 h – 16 h; 16 h – 19 h; 19 h – 22 h.

Trả lời:

a) Dựa vào biểu đồ ta thấy nhiệt độ lúc 7 h là 26°C; nhiệt độ lúc 10 h là 30°C; nhiệt độ lúc 13 h là 32°C; nhiệt độ lúc 16 h là 32°C; nhiệt độ lúc 19 h là 28°C; nhiệt độ lúc 22 h là 27°C.

b) Nhiệt độ tăng từ 26°C lên 30°C trong khoảng thời gian 7 h – 10 h.

Nhiệt độ tăng từ 30°C lên 32°C trong khoảng thời gian 10 h – 13 h.

Nhiệt độ không thay đổi trong khoảng 13 h – 16 h.

Nhiệt độ giảm từ 32°C xuống 28°C trong khoảng thời gian 16 h – 19 h.

Nhiệt độ giảm từ 28°C xuống 27°C trong khoảng thời gian 19 h – 22 h.

Do đó:

Nhiệt độ tăng trong các khoảng thời gian: 7 h – 10 h; 10 h – 13 h.

Thời gian ổn định trong khoảng thời gian 13 h – 16 h.

Thời gian giảm trong các khoảng thời gian: 16 h – 19 h; 19 h – 22 h.


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 1 2 trang 19 sgk Toán 7 tập 2 Cánh Diều. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 trang 19 Toán 7 tập 2 CD

Biểu đồ đoạn thẳng trong Hình 19 biểu diễn nhiệt độ trong một ngày mùa đông tại một địa điểm ở miền ôn đới.

a) Nêu nhiệt độ lúc 2 h, 6 h, 10 h, 14 h, 18 h, 22 h.

b) Hãy nhận xét về sự thay đổi nhiệt độ trong các khoảng thời gian: 2 h – 6 h; 6 h – 10 h; 10 h – 14 h; 14 h – 18 h; 18 h – 22 h; 22 h – 24 h.

Bài giải:

a) Nhiệt độ lúc 2 h, 6 h, 10 h, 14 h, 18 h, 22 h lần lượt là: – 8°C; – 10°C; – 5°C; 2°C; 0°C; – 3°C.

b) Sự thay đổi nhiệt độ trong các khoảng thời gian: 2 h – 6 h; 6 h – 10 h; 10 h – 14 h; 14 h – 18 h; 18 h – 22 h; 22 h – 24 h là:

– Nhiệt độ tăng trong khoảng thời gian 6 h – 10 h, 10 h – 14 h;

– Nhiệt độ ổn định trong khoảng thời gian 22 h – 24 h;

– Nhiệt độ giảm trong khoảng thời gian 2 h – 6 h, 14 h – 18 h, 18 h – 22 h.


Giải bài 2 trang 19 Toán 7 tập 2 CD

Biểu đồ đoạn thẳng ở Hình 20 biểu diễn lượng mưa trung bình tháng ở Cần Thơ.

a) Lập bảng số liệu thống kê lượng mưa trung bình tháng ở Cần Thơ theo mẫu sau:

b) Tính tổng lượng mưa trung bình năm ở Cần Thơ.

c) Tìm ba tháng có lượng mưa trung bình tháng lớn nhất ở Cần Thơ.

d) Tìm ba tháng khô hạn nhất ở Cần Thơ.

Bài giải:

a) Bảng số liệu thống kê lượng mưa trung bình tháng ở Cần Thơ:

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lượng mưa(mm) 6,1 1,9 13,3 36,5 167,7 222,6 239,2 231,0 252,1 275,3 150,1 39,7

b) Tổng lượng mưa trung bình năm ở Cần Thơ là:

6,1 + 1,9 + 13,3 + 36,5 + 167,7 + 222,6 + 239,2 + 231,0 + 252,1 + 275,3 + 150,1 + 39,7 = 1635,5 (mm)

c) Ba tháng có lượng mưa trung bình tháng lớn nhất ở Cần Thơ là: tháng 10 (275,3 mm); tháng 9 (252,1 mm) và tháng 7 (239,2 mm).

d) Ba tháng khô hạn nhất ở Cần Thơ là: tháng 2 (1,9 mm); tháng 1 (6,1 mm) và tháng 3 (13,3 mm).


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 4 trang 12 13 sgk Toán 7 tập 2 Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 trang 25 sgk Toán 7 tập 2 Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 trang 19 sgk Toán 7 tập 2 Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com