Giải Bài tập cuối chương 6 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn giải Giải Bài tập cuối chương 6 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ câu trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và bài giải các bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


GIẢI BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 5

TRẢ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1 trang 50 Toán 6 tập 2 CTST

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?

(A) \( – \frac{1}{4} = 0,25\).

(B) \( – \frac{1}{4} = – 0,25\).

(C) \( – \frac{1}{4} = – 0,205\).

(D) \( – \frac{1}{4} = – 0,025\).

Trả lời:

Ta có:

\( – \frac{1}{4} = – \frac{{25}}{{100}} = – 0,25\)

⇒ Đáp án: B.


Câu 2 trang 50 Toán 6 tập 2 CTST

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

(A) $0, 3 > -0, 4$.

(B) $-0,9 > -0,99$.

(C) $-2,125 < 0$.

(D) $-0,555 < -0,666$.

Trả lời:

Ta thấy $-0,555 > – 0,666$ là một phát biểu sai.

⇒ Đáp án: D.


Câu 3 trang 50 Toán 6 tập 2 CTST

Tìm kết quả của phép tính:

\(8.( – 0,125).( – 0,25).( – 400).\)

(A) $100$.

(B) $200$.

(C) $-100$.

(D). $-20$.

Trả lời:

Ta có:

$8.( – 0,125).( – 0,25).( – 400)\\ = ( – 1).100\\ = – 100$

⇒ Đáp án: C.


Câu 4 trang 50 Toán 6 tập 2 CTST

Giá trị \(25\% \) của 80 là:

(A) $250$.

(B) $200$.

(C) $200$.

(D) $20$.

Trả lời:

Ta có: \(\frac{{25.80}}{{100}} = 20\)

Vậy \(25\% \) của $80$ là: $20$

⇒ Đáp án: D.


GIẢI BÀI TẬP TỰ LUẬN

Giải bài 1 trang 50 Toán 6 tập 2 CTST

Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự giảm dần:

$-3,43; -3,4; 0,2; 3,43; 3,4; 0,22$.

Bài giải:

Sắp xếp các số theo thứ tự giảm dần như sau:

$3,43; 3,4; 0,22; 0,2; -3,4; -3,43$.


Giải bài 2 trang 50 Toán 6 tập 2 CTST

Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự tăng dần:

$1,23; -1,23; 0,12; 0,121; 0,02; -0,002; 0,1$.

Bài giải:

Các số theo thứ tự tăng dần được sắp xếp như sau:

$-1,23; -0,02; -0,002; 0,1; 0,12; 0,121; 1,23$.


Giải bài 3 trang 50 Toán 6 tập 2 CTST

Oxi có nhiệt độ sôi –182,95 °C. Nitơ có nhiệt độ sôi -195,79 °C. Hỏi nhiệt độ sôi của oxi cao hơn nhiệt độ sôi của nitơ bao nhiêu độ?

Bài giải:

Nhiệt độ sôi của oxi cao hơn nhiệt độ sôi của nito là:

$-182,95 – ( -195,79) = -182,95 + 195,79 = 12,84$ (độ)

Vậy nhiệt độ sôi của oxi cao hơn nhiệt độ sôi của nito là $12,84$ °C.


Giải bài 4 trang 50 Toán 6 tập 2 CTST

Một công tỉ có 30 nhân viên nam và 24 nhân viên nữ. Số nhân viên nữ chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số nhân viên công ti?

Bài giải:

Tổng số nhân viên công ti là:

$30 + 24 = 54$ (người)

Số nhân viên nữ chiếm số phần trăm là:

\(\frac{{24}}{{54}}.100\% ≈ 44,44\%\)

Vậy số nhân viên nữ chiếm $44,44\%$ trong tổng số nhân viên công ty.


Giải bài 5 trang 50 Toán 6 tập 2 CTST

Mẹ bạn Mai may được 25 chiếc áo và 35 chiếc quần trong một tháng. Vậy số lượng áo chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số hàng đã may được.

Bài giải:

Tổng số hàng đã may được là:

$25 + 35 = 60$ (chiếc)

Số lượng áo chiếm số phần trăm trong tổng số hàng may được là:

\(\frac{{25}}{{60}}.100\% = 41,67 \%\)

Vậy số lượng áo chiếm số phần trăm trong tổng số hàng may được là $41,67 \%$.


Giải bài 6 trang 50 Toán 6 tập 2 CTST

Một công ti đã đặt ra mục tiêu doanh thu cho năm 2020 là 150 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến cuối năm 2020 thì tổng mức doanh thu của công ti đạt được là 159 tỉ đồng.

a) Vậy công ti đã hoàn thành bao nhiêu phần trăm so với mục tiêu ban đầu?

b) Công ti đã hoàn thành vượt mức đề ra là bao nhiêu phần trăm?

Bài giải:

a) Công ti đã hoàn thành so với mục tiêu ban đầu số phần trăm là:

\(\left( {\frac{{159}}{{150}}.100} \right)\% = 106 \%\)

Vậy công ty đã hoàn thành $106\%$ so với mục tiêu ban đầu.

b) Công ti đã hoàn thành vượt mức đề ra:

$106\% – 100\% = 6\%$

Vậy công ty đã hoàn thành vượt mức đề ra là $6\%$.


Giải bài 7 trang 50 Toán 6 tập 2 CTST

Một người mua một món hàng và phải trả tổng cộng 2 915 000 đồng kể cả thuế giá trị gia tăng (VAT) là 10%. Hỏi nếu không tính thuế VAT thì người đó phải trả bao nhiêu tiền cho món hàng?

Bài giải:

Nếu không tính thuế VAT thì người đó phải trả số tiền cho món hàng là:

\(2915000: \dfrac{110}{100}=2915000.\dfrac{100}{110} = 2 \,650 \,000\) (đồng)

Vậy nếu không tính thuế VAT thì người đó phải trả số tiền cho món hàng là $2 \,650 \,000$ đồng.


Bài trước:

👉 HĐTH&TN: Bài 6 trang 48 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 trang 54 55 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Bài tập cuối chương 6 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com