Giải Unit 1 – Video trang 17 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 1. What’s your favourite band? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 1 – Video trang 17 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 1. What’s your favourite band?

Video trang 17 Tiếng Anh 6 Explore English

My favorites

ABOUT THE VIDEO Three people talk about their favorite sports.

(Về video: Ba người nói về môn thể thao yêu thích của họ.)

BEFORE YOU WATCH

(Trước khi xem)

Circle the correct answer. What do you know about sports?

(Khoanh chọn câu trả lời đúng. Em biết gì về các môn thể thao?)

Kayaking, rock climbing, and mountain biking are all ______.

a. team sports (môn thể thao đồng đội)

b. extreme sports (môn thể thao mạo hiểm)

c. water sports (môn thể thao dưới nước)

Trả lời:

b. extreme sport

Kayaking, rock climbing, and mountain biking are all extreme sport.

(Chèo thuyền kayak, leo núi và đi xe đạp leo núi đều là những môn thể thao mạo hiểm.)


WHILE YOU WATCH

(Trong khi xem)

Giải bài A trang 17 Tiếng Anh 6 CD

A. Check your answer to the Before You Watch question.

(Kiểm tra câu trả lời của em cho câu hỏi ở phần Before You Watch.)

Trả lời:

Kayaking, rock climbing, and mountain biking are all extreme sport.

(Chèo thuyền kayak, leo núi và đi xe đạp leo núi đều là những môn thể thao mạo hiểm.)


Giải bài B trang 17 Tiếng Anh 6 CD

B. Watch the video again. Match each person to their favorite sport.

(Xem lại video. Nối mỗi người với môn thể thao yêu thích của họ.)

1. Dane

2. Rebecca

3. Alex

a. mountain biking

b. rock climbing

c. kayaking

Trả lời:

1. c 2. a 3. b

AFTER YOU WATCH

(Sau khi xem)

Talk with a partner. What places do you remember from the video? What other extreme sports do you know?

(Nói với bạn. Em nhớ những nơi nào từ video? Những mạo thể thao mạo hiểm khác mà em biết là gì?)

Trả lời:

– Places I remember:

– Other extreme sports I know:

+ boxing: đấm bốc

+ bouldering: leo núi trong nhà

+ freediving: lặn tự do

+ skydiving: nhảy dù

+ surfing: lướt sóng

+ freeflying: bay tự do


Bài trước:

👉 Giải Unit 1 – Writing trang 16 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 1 – Worksheet trang 138 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 1 – Video trang 17 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com