Giải Unit 10 – Comprehension trang 108 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 10. What’s the Weather Like? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 10 – Comprehension trang 108 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 10. What’s the Weather Like?

Comprehension trang 108 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài A trang 108 Tiếng Anh 6 CD

Choose the correct answers for Storm Chaser.

(Chọn đáp án đúng dựa trên nội dung bài khóa “Storm Chaser”)

1. Main idea The article is mainly about _____.

a. a person who chases storms

b. how storms form into tornadoes

c. how to stay safe from storms

2. Reference In line 7, what does “them” mean?

a. people

b. tornadoes

c. tours

3. Inference Tornadoes and grizzly bears are both ____.

a. fast

b. dangerous

c. difficult to find

4. Vocabulary What is an “escape route”? (lines 15-16)

a. a fast car

b. ahiding place

c. a way of getting away

5. Detail Hill says ____ is really important.

a. safety

b. time

c. weather information

Trả lời:

1. a 2. b 3. b 4. c 5. a

Hướng dẫn dịch:

1. Đoạn ăn trên chủ yếu nói về một người đuổi theo những cơn bão.

2. Ở dòng 7, từ “them” nghĩa là những cơn bão.

3. Những cơn lốc xoáy và những chú gấu xám đều nguy hiểm.

4. Ở dòng 15-16, từ “escape route” nghĩa là cách trốn thoát.

5. Hill nói rằng an toàn rất là quan trọng.


Giải bài B trang 108 Tiếng Anh 6 CD

Read the article again. Put the sentences in order from 1 to 4.

(Đọc đoạn văn trên lần nữa. Sắp xếp các câu sau theo thứ tự từ 1-4)

Trả lời:

1. a 2. d 3. c 4. b

Hướng dẫn dịch:

1. Hill tìm thấy cơn bão.

2. Hill bắt đầu lái xe đến chỗ cơn bão.

3. Hill kiếm tra lối thoát của mình.

4. Hill chụp ảnh các cơn bão.


Giải bài C trang 108 Tiếng Anh 6 CD

C. CRITICAL THINKING

Do you think Roger Hill’s job sounds exciting or scary.

(Bạn nghĩ công việc của Roger Hill thú vị hay nguy hiểm)

Trả lời:

In my opinion, Rocker Hill’s job is both exciting and scary. This brings to you an interesting feeling that not everybody can experience but it’s also scary if you don’t have an escape route,you will be in danger.

(Theo ý kiến của mình, công việc của Rocker Hill vừa thú vị và nguy hiểm. Điều này sẽ mang đến ch bạn một cảm giác mà không ai cũng có thể trải nghiệm được, nhưng nó cũng rất đáng sợ bở vì nếu mà bạn không có một kế hoạch trốn thoát, bạn sẽ gặp nguy hiểm.)


DO YOU KNOW?

(Em có biết?)

Clouds are very heavy. Their weight can equal that of 100 elephants.

(Mây rất nặng. Trọng lượng của chúng có thể bằng 100 con voi.)

a. True

b. False

Trả lời:

a. True


Bài trước:

👉 Giải Unit 10 – Reading trang 107 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 10 – Writing trang 108 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 10 – Comprehension trang 108 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com