Giải Unit 12 – Extra Practice Worksheet trang 162 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 12. What Do You Usually Do for New Year’s? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 12 – Extra Practice Worksheet trang 162 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 12. What Do You Usually Do for New Year’s?

Extra Practice Worksheet trang 162 Tiếng Anh 6 Explore English

12. MONKEY FESTIVAL

Giải bài A trang 162 Tiếng Anh 6 CD

Complete the sentences using the words from the box.

(Hoàn thành cac câu sau sử dụng các từ ở trong bảng)

Trả lời:

1. monkeys 2. Sunday 3. festival

Hướng dẫn dịch:

Chào mừng đến Lopburi ở Thái Lan. Có rất nhiều khỉ ở thị trấn này. Mỗi năm, vào chủ nhật cuối cùng của tháng 11, sẽ có một lễ hội đặc biệt cho những chú khỉ này.


Giải bài B trang 162 Tiếng Anh 6 CD

What do you think people so at a monkey festival? Check (✔) the correct answers.

(Bạn nghĩ gì về những người như vậy tại một lễ hội khỉ? Đánh dấu (✔) vào các câu trả lời đúng.)

Trả lời:

watch monkeys put up special decorations wear monkey constumes have a parade

Giải bài C trang 162 Tiếng Anh 6 CD

Complete the crossword puzzle 

(Hoàn thành bảng từ sau)

Trả lời:

1. dance 2. festival 3. tourist 4. parade 5. costume

Giải bài D trang 162 Tiếng Anh 6 CD

Write answers to the questions. Describe a real or fake festival.

(Trả lời các câu hỏi sau. Miêu tả về một lễ hội that hay là một lễ hội giả định)

• What rules should people follow when attending the festival?

(Mọi người nên tuân theo những quy tắc nào khi tham dự lễ hội?)

• Where does it take place?

(Nơi nào nó diễn ra?)

• When is it?

(Khi nào?)

• What does it celebrate?

(Nó kỷ niệm cái gì?)

• What do people do during the festival?

(Mọi người làm gì trong lễ hội?)

Trả lời:

– Festival Vegetarian food.

(Lễ hội đồ ăn chay.)

– Rules: Bring one homemade vegetarian food.

(Quy định: Mang theo một món chay tự làm.)

– It takes places in a big Pagoda.

(Diễn ra trong một ngôi chùa lớn.)

– People join in making vegetarian food.

(Mọi người cùng tham gia làm đồ chay.)

– Try the food and guess the name, find out the most delicious homemade vegetarian food.

(Ăn thử và đoán tên, tìm ra món chay tự làm ngon nhất.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 12 – Worksheet trang 149 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Review Game 2 trang 130 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 12 – Extra Practice Worksheet trang 162 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com