Giải Unit 12 – Worksheet trang 149 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 12. What Do You Usually Do for New Year’s? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 12 – Worksheet trang 149 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 12. What Do You Usually Do for New Year’s?

Worksheet trang 149 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài 1 trang 149 Tiếng Anh 6 CD

Unscramble the letters to make words related to special occasions.

(Sắp xếp các chữ cái thành một từ liên quan đến một dịp đặc biệt)

a. w e i o f r s k r ______

b. h y l d i o a      ______

c. e l t e e c r b a ______

d. t i h b d r y a   ______

e. t r a p y          ______

f. e p d a a r       ______

Trả lời:

a. firework b. holiday c. celebrate d. birthday e. party f. parade

Giải bài 2 trang 149 Tiếng Anh 6 CD

Use the words from Activity 1 to fill in the blanks. More than one answer may be correct.

(Chọn các từ ở bài tập 1 để điền vào chỗ trống. Nhiều hơn một đáp án có thể chính xác)

a. We’ll watch _____ later tonight.

b. Let’s _____ the New Year at the harbor.

c  Let’s have a _____ at home this weekend. I’ll ask my friends to come over.

d. We watched a _____ in the city today. We saw lots of people walking down the streets.

e Is December 25th _____ in your country?

Trả lời:

a. firework b. celebrate c. party d. parade e. holiday

a. We’ll watch firework later tonight.

b. Let’s celebrate the New Year at the harbor.

c  Let’s have a party at home this weekend. I’ll ask my friends to come over.

d. We watched a parade in the city today. We saw lots of people walking down the streets.

e Is December 25th holiday in your country?

Hướng dẫn dịch:

a. Chúng ta sẽ xem bắn pháo hoa vào tối nay.

b. Hãy ăn mừng năm mới ở cảng này đi.

c. Hãy tổ chức một bữa tiệc vào tuần này đi. Tớ sẽ bảo bạn tớ đến chơi.

d. Họ đã xem một buổi diễu hành ở thành phố ngày hôm nay Chúng tớ gặp rất nhiều người ở dưới.

e. Ngày 25 tháng 12 có phải là một ngày hội ở nước cậu không?


Giải bài 3 trang 149 Tiếng Anh 6 CD

Read the questions and circle the correct option.

(Đọc câu hỏi và khoanh tròn đáp án đúng)

a. What do you usually do (in / during) the holidays?

b. What do you usually do (on / in) January 1st.

c.  What season is your birthday (on / in)?

d. What do you usually do (during / on) the summer?

e. What do you usually do (in / for) Tet?

Trả lời:

a. during b. on c. in d. during e. for

a. What do you usually do during the holidays?

b. What do you usually do on January 1st.

c.  What season is your birthday in?

d. What do you usually do during the summer?

e. What do you usually do for Tet?


Giải bài 4 trang 149 Tiếng Anh 6 CD

Answer the questions from Activity 3. Use complete sentences.

(Trả lời câu hỏi từ bài tập 3. Sử dụng dạng câu đẩy đủ)

Trả lời:

a. I travel with my family.

b. I usually have a day off.

c. It’s in summer.

d. I usually go to the beach.

e. I usually celebrate at home with my family.

Hướng dẫn dịch:

1. Cậu thường làm gì trong các kì nghỉ vậy? Tớ thường đi du lịch với gia đình.

2. Bạn thường làm gì vào ngày 1 thang 1 vậy? Tớ thường có ngày nghỉ.

3. Sinh nhật bạn vào mùa nào vậy? Nó vào mùa hè.

4. Bạn thường làm gì vào mùa hè vậy? Mình thường đi biển.

5. Bạn thường làm gì vào Tết vậy? Tớ thường ăn mừng ở nhà với gia đình của mình.


Bài trước:

👉 Giải Unit 12 – Video trang 129 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 12 – Extra Practice Worksheet trang 162 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 12 – Worksheet trang 149 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com