Giải Unit 12 – Preview trang 121 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 12. What Do You Usually Do for New Year’s? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 12 – Preview trang 121 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 12. What Do You Usually Do for New Year’s?

Preview trang 121 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài A trang 121 Tiếng Anh 6 CD

Listen. Match the teenagers to the occasions they celebrate.

(Nghe và nối những dịp mà các bạn trẻ ăn mừng)

1. Maria a. goes to a festival. He watches a _____
2. Yang b. celebrates Chinese New Year. He watches the _____
3. Philippe c. celebrates her birthday. She has a _____
4. Aditi d. celebrates New Year. She puts up _____
5. Chrystie e. celebrates Diwali. She eats _____

Trả lời:

1 – c 2 – b 3 – a 4 – e 5 – d

Hướng dẫn dịch:

1. Maria chúc mừng sinh nhật của cô ấy. Cô ấy có một _____

2. Yang chúc mừng năm mới của Trung Quốc. Anh ấy xem _____

3. Philippe đi dự một lễ hội. Anh ấy xem một _____

4. Aditi kỷ niệm Diwali. Cô ấy ăn _____

5. Chrystie chúc mừng năm mới. Cô ấy bày ra _____


Giải bài B trang 121 Tiếng Anh 6 CD

Listen again. Complete the sentences (1-5) in A. Use the words below

(Nghe lại lần nữa. Hoàn thành các câu từ 1 đến 5 ở bài tập A. Sử dụng các từ dưới đây)

Trả lời:

1. Maria celebrates her birthday. She has a party.

2. Yang celebrates Chinese New Year. He watches the fireworks.

3. Philippe goes to a festival. He watches a parade.

4. Aditi celebrates Diwali. She eats special food.

5. Chrystie celebrates New Year. She puts up decorations.


Giải bài C trang 121 Tiếng Anh 6 CD

Talk with a partner. How do you celebrate your favorite festival?

(Nói với bạn cùng nhóm của mình. Họ ăn mừng những lễ hội yêu thích như thế nào?)

Trả lời:

A: What is your favorite festival?

B: My favorite festival is Mid-autumn.

A: How do you celebrate it?

B: We eat moon cakes and watch lion dancing with our family

Hướng dẫn dịch:

A: Lễ hội ưa thích của cậu là gì vậy?

B: Mình thích Trung thu.

A: Cậu làm gì để ăn mừng lễ Trung thu vậy?

B: Chúng mình ăn bánh trung thu và xem múa lân cùng với gia đình.


Bài trước:

👉 Giải Unit 11 – Extra Practice Worksheet trang 161 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 12 – Language Focus trang 122 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 12 – Preview trang 121 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com