Giải Unit 12 – Video trang 129 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 12. What Do You Usually Do for New Year’s? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 12 – Video trang 129 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 12. What Do You Usually Do for New Year’s?

Video trang 129 Tiếng Anh 6 Explore English

BEFORE YOU WATCH

(Trước khi xem)

Look at the photo. Circle two words you think you will hear to describe the monkeys.

(Nhìn vào bức hình. Khoanh tròn hai từ bạn nghĩ bạn sẽ nghe để mô tả những con khỉ.)

angry     naughty     funny     colorful     big

Trả lời:

naughty, funny


WHILE YOU WATCH

(Trong khi xem)

Giải bài A trang 129 Tiếng Anh 6 CD

Check your answers to the Before You Watch question.

(Kiểm tra câu trả lời của bạn cho câu hỏi Before You Watch.)


Giải bài B trang 129 Tiếng Anh 6 CD

Watch the video again. Circle T for True or F for False.

(Xem lại video. Khoanh tròn T cho câu Đúng hoặc F cho câu Sai.)

1. The festival is in Thailand. T F
2. Hanuman is the name of a place. T F
3. Some people at the festival wear costumes. T F
4. Tourists think that the monkeys are dangerous. T F
5. The tourist was angry when the monkey took his sunglasses. T F

Trả lời:

1. The festival is in Thailand.

(Lễ hội ở Thái Lan.)

T
2. Hanuman is the name of a place.

(Hanuman là tên của một địa danh.)

F
3. Some people at the festival wear costumes.

(Một số người tại lễ hội mặc trang phục.)

T
4. Tourists think that the monkeys are dangerous.

(Khách du lịch nghĩ rằng những con khỉ nguy hiểm.)

F
5. The tourist was angry when the monkey took his sunglasses.

(Du khách tức giận khi bị khỉ giật mất kính râm.)

F

AFTER YOU WATCH

(Sau khi xem)

Talk with a partner. Do you want to go to this festival? Do you know any other animal festivals?

(Nói chuyện với một đối tác. Bạn có muốn đi đến lễ hội này? Bạn có biết lễ hội động vật nào khác không?)

Trả lời:

Yes, i want to go to this festival because i’m sure that it will be an interesting festival to experience. Moreover, in Vietnam, we have “Racing Elephants Festival in Dak Lak”.

(Vâng, tôi muốn đến lễ hội này vì tôi chắc chắn rằng đó sẽ là một lễ hội thú vị để trải nghiệm. Hơn nữa, ở Việt Nam chúng ta có “Lễ hội đua voi Đắk Lắk”.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 12 – Writing trang 128 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 12 – Worksheet trang 149 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 12 – Video trang 129 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com