Giải Unit 2 – Comprehension trang 26 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 2. Monkeys Are Amazing! sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 2 – Comprehension trang 26 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 2. Monkeys Are Amazing!

Comprehension trang 26 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài A trang 26 Tiếng Anh 6 CD

A. Choose the correct answers for The Amazing Aye-Aye.

(Chọn câu trả lời đúng cho bài đọc The Amazing Aye – Aye.)

1. Main idea What is this article about?

a. Madagascar

b. rain forests

c. a strange animal

2. Detail What color are aye-ayes?

a. brown or black

b. black or whit

c. brown or grey

3. Detail Aye-ayes catch food with their long ______.

a. hands

b. tails

c. fingers

4. Detail Some people think aye-ayes are scary because ______.

a. they are slow

b. they are small

c. they look strange

5. Detail Aye-ayes are NOT ______.

a. small

b. fast

c. friendly

Trả lời:

1. c 2. a 3. c 4. c 5. b

1. What is this article about? – c. a strange animal.

(Văn bản nói về cái gì? – một loài động vật lạ.)

2. What color are aye-ayes? – a. brown or black.

(Con aye – aye cs ó màu gì? – nâu và đen.)

3. Aye-ayes catch food with their long fingers.

(Aye – aye cầm thức ăn bằng những ngón tay dài.)

4. Some people think aye-ayes are scary because they look strange.

(Một số người nghĩ con aye – aye đáng sợ bởi vì chúng trông kỳ lạ.)

5. Aye-ayes are NOT fast.

(Aye – Aye không nhanh.)


Giải bài B trang 26 Tiếng Anh 6 CD

B. Label the picture. Use the words in the box.

(Dán nhãn cho bức tranh. Sử dụng các từ trong khung.)

ear       eye       tail       finger

Trả lời:

1. ear: tai 2. eye: mắt 3. finger: ngón tay 4. tail: đuôi

Giải bài C trang 26 Tiếng Anh 6 CD

C. CRITICAL THINKING Talk with a partner. What animals do you think are scary? Why?

(Tư duy. Nói với một người bạn. Những loài vật nào em thấy đáng sợ? Tại sao?)

Trả lời:

I think snakes are scary because they’re ugly and they are poisonous.

(Tôi nghĩ rắn đáng sợ vì chúng xấu xí và chúng có độc.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 2 – Reading trang 24 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 2 – Writing trang 26 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 2 – Comprehension trang 26 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com