Giải Unit 2 – Writing trang 26 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 2. Monkeys Are Amazing! sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 2 – Writing trang 26 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 2. Monkeys Are Amazing!

Writing trang 26 Tiếng Anh 6 Explore English

Make a poster about an amazing animal. Find a photo of the animal. Then show your poster to the class.

(Tạo một tờ áp phích về một loài động vật đặc biệt. Tìm một bức ảnh của động vật đó. Sau đó cho cả lớp xem tờ áp phích của em.)

Jaguar: Báo đốm

This big cat is called a jaguar. It lives in the rain forests. It is orange and white. It has black spots. It’s very strong and fast. It’s also shy. Some people think jaguars are scary.

(Con mèo to lớn này được gọi là báo đốm. Nó sống trong các khu rừng mưa. Nó có màu cam và trắng. Nó có những đốm đen. Nó rất mạnh và nhanh. Nó cũng rụt rè nữa. Một số người cho rằng báo đốm rất đáng sợ.)

Trả lời:

Parrot: Con vẹt

This bird is called a parrot. It lives in South America and Australia. It’s colorful. It’s very fast and funny. It can  mimic the sounds of other animals including people. It’s also friendly. Some people think parrots are cute.

(Loài chim này được gọi là vẹt. Nó sống ở Nam Mỹ và Úc. Nó đầy màu sắc. Nó rất nhanh và buồn cười. Nó có thể bắt chước âm thanh của các loài động vật khác bao gồm cả con người. Nó cũng thân thiện nữa. Một số người nghĩ rằng những con vẹt rất dễ thương.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 2 – Comprehension trang 26 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 2 – Video trang 27 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 2 – Writing trang 26 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com