Giải Unit 2 – Video trang 27 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 2. Monkeys Are Amazing! sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 2 – Video trang 27 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 2. Monkeys Are Amazing!

Video trang 27 Tiếng Anh 6 Explore English

BEFORE YOU WATCH

(Trước khi xem)

Look at the photo. Which animals do you think are in this rain forest? Make a list.

(Nhìn bức ảnh. Em nghĩ động vật nào có ở rừng mưa này? Lập danh sách.)

Trả lời:

– jaguar: báo đốm

– frog: ếch

– monkey: khỉ

– bird: chim

– crocodile: cá sấu


WHILE YOU WATCH

(Trong khi xem)

Giải bài A trang 27 Tiếng Anh 6 CD

A. Check. What animals on your list did you see?

(Kiểm tra. Bạn đã nhìn thấy động vật nào trong danh sách của em?)

Trả lời:

In my list, I saw frogs, monkeys, birds and crocodiles.

(Trong danh sách tôi đã nhìn thấy ếch, khỉ, chim và cá sấu.)


Giải bài B trang 27 Tiếng Anh 6 CD

B. Watch the video again. Complete the sentences using the words in the box.

(Xem lại video. Hoàn thành câu sử dụng từ trong khung.)

noisy          big         small         long

1. The rain forest on the island of Barro Colorado is very _______.

2. The howler monkey is really _______.

3. The coati’s tail is very ______.

4. The red-eyed tree frog is _______.

Trả lời:

1. The rain forest on the island of Barro Colorado is very big.

(Rừng mưa trên đảo Barro Colorado rất lớn.)

2. The howler monkey is really noisy.

(Khỉ hú thật là ồn ào.)

3. The coati’s tail is very long.

(Đuôi của coati rất dài.)

4. The red-eyed tree frog is small.

(Ếch cây mắt đỏ nhỏ bé.)


AFTER YOU WATCH

(Sau khi xem)

Talk with a partner. What animals live in rain forests? What interesting animals do you know?

(Nói với bạn của em. Những động vật nào sống ở rừng mưa? Em biết những động vật thú vị nào?)

Trả lời:

♦ Animals living in rainforests are:

(Động vật sống ở rừng mưa là:)

– orangutans: đười ươi

– gorillas: khỉ đột

– sloths: con lười

– squirrel monkeys: khỉ sóc

– Harpy eagle: đại bàng Harpy

– toucans: chim tu – căng

– hummingbirds: chim ruồi

♦ Interesting animals I know are:

(Những động vật thú vị mà tôi biết là:)

– Shoebill stork: cò Shoebill

– glass frog: ếch thủy tinh

– wombat: con gấu túi

– sun bear: gấu chó

– lyrebird: chim sơn ca.


Bài trước:

👉 Giải Unit 2 – Writing trang 26 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 2 – Worksheet trang 139 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 2 – Video trang 27 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com