Giải Unit 2 – Worksheet trang 139 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 2. Monkeys Are Amazing! sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 2 – Worksheet trang 139 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 2. Monkeys Are Amazing!

Worksheet trang 139 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài 1 trang 139 Tiếng Anh 6 CD

Put the animals in the correct columns.

(Đặt các loài động vật vào cột đúng.)

Trả lời:

NO LEG

(Không có chân)

TWO LEGS

(Hai chân)

FOUR LEGS

(Bốn chân)

snake (rắn) frog (ếch)

monkey (khỉ)

parrot (vẹt)

jaguar (báo đốm)

Giải bài 2 trang 139 Tiếng Anh 6 CD

Unscramble the letters to make adjectives.

(Sắp xếp các chữ cái để tạo ra các tính từ)

Trả lời:

a. friendly b. small c. scary d. ugly e. amazing

Giải bài 3 trang 139 Tiếng Anh 6 CD

Write the correct form of the words in parentheses.

(Cho dạng đúng của từ trong ngoặc)

Trả lời:

a. noisier b. shier c. more beautiful d. smaller e. more colorful

Hướng dẫn dịch:

a. Vẹt thì ồn ào hơn thằn lằn.

b. Cóc thì rụt rè hơn thằn lằn.

c. Vẹt thì đẹp hơn rắn.

d. Rắn thì nhỏ hơn báo đốm.

e. Thằn lằn nhiều màu hơn báo đốm.


Giải bài 4 trang 139 Tiếng Anh 6 CD

Write sentences describing and comparing the animals.

(Viết các câu mô tả và so sánh động vật.)

Trả lời:

a. Jaguars are bigger than monkeys but monkeys are funnier.

b. Aye-ayes are bigger than parrots but parrots are more colorful.

c. Iguana is more colorful than frogs but frogs are noisier.

d. Tigers are bigger than howler monkeys but howler monkeys are noisier.

Hướng dẫn dịch:

a. Báo đốm thì to hơn khỉ nhưng khỉ thì vui nhộn hơn.

b. Khỉ aye- ayes to hơn vẹt nhưng vẹt thì nhiều màu hơn.

c. Kỳ nhông thì nhiều màu hơn cóc nhưng có thì ồn ào hơn.

d. Hổ thì to hơn khỉ hú nhưng khỉ hú thì ồn ào hơn.


Bài trước:

👉 Giải Unit 2 – Video trang 27 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 2 – Extra Practice Worksheet trang 152 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 2 – Worksheet trang 139 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com