Giải Unit 3 – Video trang 37 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 3. Where’s the Shark? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 3 – Video trang 37 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 3. Where’s the Shark?

Video trang 37 Tiếng Anh 6 Explore English

BEFORE YOU WATCH

(Trước khi xem)

What sea animals do you know? Make a list.

(Em biết những động vật biển nào? Lập danh sách.)

Trả lời:

– crab: con cua

– octopus: bạch tuộc

– seahorse: cá ngựa

– shark: cá mập

– dolphin: cá heo

– whale: cá voi

– shrimp: con tôm

– lobster: tôm hùm

– oyster: con hàu

– cockle: sò huyết


WHILE YOU WATCH

(Trong khi xem)

Giải bài A trang 37 Tiếng Anh 6 CD

A. Check. What animals on your list did you see?

(Kiểm tra. Em đã thấy những động vật nào trong danh sách trên?)

Trả lời:

On the list, I saw crab, shrimp, octopus, oyster and cockle.

(Trong danh sách, tôi thấy cua, tôm, bạch tuộc, hàu và sò huyết.)


Giải bài B trang 37 Tiếng Anh 6 CD

B. Watch the video again. Circle the words you hear.

(Xem lại video. Khoanh chọn những từ em nghe được.)

1. Sargassum fish hide in (seaweed / coral).

2. Comb jellyfish are (colorful / bright).

3. Beluga whales are very (quiet / noisy).

4. Clams use their (foot / tongue) to push into the sand.

Trả lời:

1. Sargassum fish hide in seaweed.

(Cá Sargassum ẩn mình trong rong biển.)

2. Comb jellyfish are colorful.

(Sứa lược nhiều màu sắc.)

3. Beluga whales are very noisy.

(Cá voi Beluga rất ồn ào.)

4. Clams use their foot to push into the sand.

(Nghêu dùng chân đẩy xuống cát.)


AFTER YOU WATCH

(Sau khi xem)

Talk with a partner. Describe the sea animals in the video. Are there strange animals in your country? Describe them.

(Nói với một người bạn. Mô tả những động vật biển trong video. Ở đất nước của em có những động vật kỳ lạ nào không?)

Trả lời:

Strange animals in Vietnam are: (Những động vật kỳ lạ ở Việt Nam là: )

– leaf-nosed bat (dơi mũi lá)

– snub-nosed monkey (khỉ mũi hếch)

– red-shanked douc (voọc chà vá chân nâu)

– Chapa bug-eye frog (ếch mắt bọ Chapa)

– leopard gecko (tắc kè da báo)

– flying squirrel (sóc bay)


Bài trước:

👉 Giải Unit 3 – Writing trang 36 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 3 – Worksheet trang 140 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 3 – Video trang 37 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com