Giải Unit 6 – Comprehension trang 66 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 6. What Time Do You Go to School? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 6 – Comprehension trang 66 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 6. What Time Do You Go to School?

Comprehension trang 66 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài A trang 66 Tiếng Anh 6 CD

A. Choose the correct answers for Kakenya’s Dream.

(Chọn câu trả lời đúng cho bài đọc Kakenya’s Dream.)

1. Main idea What is another title for this article?

a. Life after School

b. Living in Kenya

c. A School for Girls

2. Detail How many students are there in some village school classrooms?

a. 70

b. 90

c. 100

3. Inference  Many schools in Kenya need more _____ .

a. chairs

b. teachers

c. students

4. Vocabulary  “Especially true” means _____. (line 5)

a. not true

b. only true

c. more often true

5. Detail Why do some Maasai girls not finish school?

a. They move house.

b. They get married.

c. They leave Kenya.

Trả lời:

1. c 2. a 3. b 4. c 5. b

1. Main idea What is another title for this article? – c. A School for Girls

(Ý chính – Tiêu đề khác cho bài viết này là gì? – c. Trường học dành cho nữ sinh)

2. Detail How many students are there in some village school classrooms? – a. 70

(Chi tiết – Có bao nhiêu học sinh trong một số lớp học ở trường làng? – a. 70)

3. Inference Many schools in Kenya need more teachers.

(Suy luận – Nhiều trường học ở Kenya cần thêm giáo viên.)

4. Vocabulary “Especially true” means more often true.

(Từ vựng – “Đặc biệt đúng” có nghĩa là thường đúng hơn.)

5. Detail Why do some Maasai girls not finish school? – b. They get married.

(Chi tiết – Tại sao một số cô gái Maasai không hoàn thành việc học? – b. Họ kết hôn.)


Giải bài B trang 66 Tiếng Anh 6 CD

B. Complete the diagram. Look at the school subjects on page 64. Compate the school subjects at Kakenya’s school with your school subjects.

(Hoàn thành sơ đồ. Nhìn các môn học ở trang 64. So sánh các môn học ở trường của Kakenya với các môn học của trường em.)

Your school subjects

 

Both

 

Subjects at Kakenya’s school

Swahili

Trả lời:

Your school subjects
(Các môn học của trường em)

– physics (vật lí)
– biology (sinh học)
– technology (công nghệ)
– computer science (tin học)
– history (lịch sử)
– literature (ngữ văn)

Both
(Cả hai)

– math (toán)
– English (tiếng Anh)
– PE (thể dục)
– art (mỹ thuật)
– music (âm nhạc)
– geography (địa lí)

Subjects at Kakenya’s school
(Các môn học ở trường của Kakenya)

– Swahili (một loại ngôn ngữ ở Châu Phi)
– science (khoa học)


Giải bài C trang 66 Tiếng Anh 6 CD

C. CRITICAL THINKING 

Talk with a partner. What do you think of Kakenya’s school? Is your school similar to or different from Kakenya’s?

(Tư duy. Nói với bạn. Em nghĩ gì về trường học của Kakenya? Trường học của em giống hay khác với trường của Kakenya?)

Trả lời:

I think Kakenya’s school is very poor and it has many difficulties. My school is completely different from Kakenya’s. My school is big and modern. We have comfortable classrooms with about 20 students in a class. Every school subject is taught by a particular teacher and all the teachers are helpful and well-educated. My school also has a big yard so that students can play happily at the break times.

(Tôi nghĩ trường của Kakenya rất nghèo và có nhiều khó khăn. Trường học của tôi hoàn toàn khác với trường của Kakenya. Trường tôi lớn và hiện đại. Chúng tôi có các phòng học thoải mái với khoảng 20 học sinh trong một lớp. Mỗi môn học ở trường đều được dạy bởi một giáo viên riêng biệt và tất cả các giáo viên đều nhiệt tình và trình độ cao. Trường tôi cũng có một sân chơi rộng để học sinh có thể chơi đùa vui vẻ vào những giờ ra chơi.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 6 – Reading trang 64 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 6 – Writing trang 66 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 6 – Comprehension trang 66 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com